Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Amsterdam voor de verbreding en het ondergronds leggen van de rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas en voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (project Zuidasdok), met bijkomende werken in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel

KENNISGEVING

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt mee dat ingevolge artikel 72a van de onteigeningswet een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 22 mei 2018, kenmerk RWS-2018/19249, ten name van de Staat een onroerende zaak ter onteigening aan die nodig is voor het verbreden en het ondergronds leggen van de Rijksweg A10 ter hoogte van het centrumgebied van de Zuidas, alsmede voor de reconstructie van gedeelten van de rijkswegen A2, A4 en A10 en de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, vanaf de kruising A4-Johan Huizingalaan (A4 km. 1,235) en de kruising A10-Vlaardingenlaan (A10 km. 22,110) tot en met de A2 ten noorden en zuiden van het knooppunt Amstel (Nieuwe Utrechtseweg A2 km. 16,070 en richting Utrecht A2 km. 32,295) en de A10 ten oosten van het knooppunt Amstel (Ringweg Zuid A10 km. 15,100), met bijkomende werken, in de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Amsterdam, Amstel 1 te Amsterdam (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage vanaf 21 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, onder vermelding van dossiernr. 2018-14. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, telefoon 06 – 12 09 75 85, of de heer A.H.W. Steenvoorden, telefoon 06 – 13 27 13 84.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 3 september 2018 om 14.00 uur bij Rijkswaterstaat Amsterdam, vergaderzaal 12, Burgemeester Stramanweg 100B te Amsterdam. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Naar boven