Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 33827VerkeersbesluitenVerkeersbesluit afsluiten Noordelijke Parallelweg voor alle motorvoertuigen van maandag tot en met vrijdag van 06-10h en 15-19h te Oostdijk, gemeente Reimerswaal

Logo Waterschap Scheldestromen

 

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

 

 

overwegende:

- dat de Noordelijke Parallelweg een erftoegangsweg type II is, met een maximum snelheidsregime van 60 km/uur;

- dat de Noordelijke Parallelweg circa 3,0 meter breed is;

- dat de Noordelijke Parallelweg onderdeel uitmaakt van een van de schoolfietsroutes tussen Krabbendijke en Yerseke en vice versa;

- dat de Noordelijke Parallelweg een lange rechtstand kent;dat gemotoriseerd verkeer zich niet aan de maximum snelheid houdt;

- dat om de verkeersveiligheid van de fietsers op de Noordelijke Parallelweg te verbeteren een afsluiting van deze weg in de spitsperiodes gewenst is;

- dat gemotoriseerd verkeer in de ochtend- en avondspits kan omrijden via de Nieuwlandse Binnendijk, het Bolwerk en de Maagpoldersweg of via de Lapdijk, het Bolwerk en de Nieuwlandse Binnendijk;

- dat deze wegen het extra gemotoriseerd verkeer goed kunnen afwikkelen en de verkeersveiligheid op genoemde wegen niet in gevaar komt;

- dat de dorpsraad van Oostdijk geconsulteerd is en heeft ingestemd met deze maatregel;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 17-04-2018);

- dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Reimerswaal en dat de senior beleidsmedewerker afdeling Gemeentewerken van de gemeente d.d. 11-04-2018 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

BESLUIT

Tot het afsluiten van de Noordelijke Parallelweg voor alle motorvoertuigen van maandag tot en met vrijdag van 06-10h en van 15-19h door het plaatsen van borden C12, met onderbord OB206, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

Middelburg, 23 mei 2018.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.