Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarStaatscourant 2018, 33773Ruimtelijke plannenBESTEMMINGSPLAN TRACÉBESLUIT A44 - RIJNLANDROUTE GEWIJZIGD VASTGESTELD

Logo Wassenaar

Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 5 juni 2018 de herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2015 ten behoeve van het Tracébesluit A44 - Rijnlandroute gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Tracébesluit A44 Rijnlandroute betreft een herziening van het geldende bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 waarbij als uitgangspunt is gehanteerd dat het Tracébesluit één op één wordt verankerd in voornoemd bestemmingsplan.

Het raadsbesluit en de bijbehorende bijlage waarin de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het Ontwerp bestemmingsplan zijn beschreven, zijn als afzonderlijke bijlagen bij de plantoelichting gevoegd.

Gedurende zes weken, vanaf 19 juni tot en met 30 juli 2018, ligt het vastgestelde bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit voor een ieder ter inzage bij het KlantContactCentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.wassenaar.nl .> inwoners > wonen en bouwen > overzicht bestemmingsplannen.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een afschrift van het besluit waartegen het beroep zicht richt dient te worden meegezonden.

Geen beroep kan worden ingesteld door de belanghebbende die tegen het ontwerp geen zienswijze naar voren heeft gebracht of aan wie redelijkerwijs verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingebracht.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te

Den Haag.

 

Burgemeester en wethouders van Wassenaar

Wassenaar, juni 2018.