Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 33514Ruimtelijke plannenKennisgeving tervisielegging ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening

Logo Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 juni 2018 het ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

 

Tervisielegging

Het ontwerp-actualisatieplan ligt van 14 juni tot en met 9 augustus 2018 ter inzage, samen met de daarop betrekking hebbende stukken. In het ontwerp-actualisatieplan worden de volgende onderdelen herzien:

 • 1.

  Wonen

 • 2.

  Werklocaties

 • 3.

  Windenergie

 • 4.

  Natuur, vrijstelling soorten

 • 5.

  Natuurcompensatie

 • 6.

  Natuurbegraven

 • 7.

  Grondwaterbescherming

 • 8.

  Natuur, brandgang

 • 9.

  Natura 2000

 • 10.

  Luchthavenregelingen

Tevens bevat dit ontwerp-actualisatieplan redactionele wijzigingen van de tekst en de nummering van de artikelen en bijlagen van de Omgevingsverordening.

 

Procedure zienswijzen

Tijdens de bovengenoemde periode kan eenieder zijn of haar zienswijze naar voren brengen op het ontwerp-actualisatieplan voor de Omgevingsverordening Gelderland. Dat kan digitaal, schriftelijk of mondeling. Digitaal inspreken via de website heeft de voorkeur:

 • Digitaal: u kunt uw zienswijze digitaal indienen via de Planoviewer. Een link naar deze viewer vindt u vanaf 14 juni 2018 op www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel.

 • Schriftelijk: schriftelijke reacties kunt u richten aan: het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Graag onder vermelding van Actualisatieplan Omgevingsverordening 6, zaaknummer 2018-003631. U kunt uw reactie sturen naar POSTBUS 9090, 6800 GX Arnhem.

 • Mondeling: wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Daarvoor kunt u gedurende de inzageperiode op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 16:30 uur contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Waar kunt u het ontwerp-actualisatieplan vinden?

U kunt het ontwerp-actualisatieplan 6 van de Omgevingsverordening raadplegen:

 • bij de balie van het provinciehuis, markt 11, 6811 CG Arnhem. U kunt hier tijdens de periode van de tervisielegging terecht van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur.

 

Informatiebijeenkomsten

Gedurende de termijn van terinzagelegging worden er drie informatiebijeenkomsten georganiseerd: op 20 juni 2018, 2 juli 2018 en 2 augustus 2018, van 19:00 tot 21:00 uur bij het provinciehuis, markt 11, 6811 CG Arnhem. U kunt dan vragen stellen en nadere toelichting krijgen.

 

Verder verloop en rechtsbescherming

Na het sluiten van de termijn van terinzagelegging zullen Gedeputeerde Staten, mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen een definitief voorstel aanbieden aan Provinciale Staten.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland