Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2018, 33040VerkeersbesluitenGemeente Enschede, verkeersbesluit, instellen geslotenverklaring voor fietsverkeer Buurserstraat te Enschede

Logo Enschede

Datum : 11-06-2018

Ons kenmerk : V-2018-3553 1800051563

 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

Besluit

- door het plaatsen van verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990 een geslotenverklaring voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor in te stellen aan de westzijde van de Buurserstraat circa vijf meter ten zuiden van de aansluiting op de rotonde met de Broekheurne-Ring waarbij de geslotenverklaring in zuidelijke richting van kracht is;

 

Belangenafweging en motivering

Dit besluit wordt genomen uit oogpunt van het genoemde doel in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg

Bij de afweging van de diverse belangen is deze doelstelling zwaarder bevonden dan andere met dit besluit betrokken doelstellingen en belangen.

 

Er is overleg gevoerd met de verkeersadviseur van Politie Oost-Nederland, district Twente, die kan instemmen met deze maatregel.

 

Huidige situatie

De Buurserstraat in Enschede is volgens de principes van Duurzaam Veilig een gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur) en loopt van Noord naar Zuid dwars door het stadsdeel Enschede-Zuid. Aan de oostzijde van de Buurserstraat ligt een vrijliggend fietspad wat in twee richtingen bereden kan worden. Dit fietspad is aangegeven met verkeersbord G11 van bijlage 1 van RVV 1990 en is daarmee een verplicht fietspad. Door dit fietspad worden (snel) autoverkeer en (langzaam) fietsverkeer van elkaar gescheiden zoals wenselijk is bij gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.

 

Aanleiding nieuw verkeersbesluit

Ondanks de beschikbaarheid van een comfortabel verplicht fietspad aan de oostzijde van de Buurserstraat komt het toch voor dat fietsers gebruik maken van de rijbaan. Dit gebeurt voornamelijk op het gedeelte tussen de rotonde met de Broekheurne-Ring en de aansluitingen van de Loobrink en Hazendijk op de Buurserstraat. Gezien het gegeven dat aan de oostzijde van de Buurserstraat een verplicht fietspad ligt is dit in principe verboden en past het bovendien niet bij het te verwachten gedrag op de Buurserstraat. Deze combinatie zorgt voor verkeersonveilige situaties, bovendien is een passend alternatief beschikbaar voor fietsers. Het alternatief is compleet ingericht, inclusief bebording en geschikte oversteekplaatsen ter hoogte van de diverse aansluitingen.

 

Doelstelling nieuw verkeersbesluit

Doormiddel van het plaatsen van verkeersbord C14 van bijlage 1 van het RVV 1990 aan de westzijde van de Buurserstraat wordt een geslotenverklaring voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor ingesteld op de Buurserstraat tot de aansluiting met de Loobrink. Hiermee wordt benadrukt dat het niet toegestaan is om te fietsen over de rijbaan en dat fietsers gebruik dienen te maken van het verplichte twee richtingen fietspad. Dit draagt bij aan het scheiden van de verkeersstromen op de gebiedsontsluitingsweg en daardoor aan de verkeersveiligheid. Aanvullend op eerder genoemde maatregel worden de borden (en onderborden) die het verplichte fietspad aangeven nagezien en mogelijk met onderborden aangevuld. Hierdoor ontstaat een duidelijke situatie en is voor een ieder duidelijk van welk wegvak men gebruik mag maken.

 

Wettelijk kader

 

Het nemen van een verkeersbesluit is volgens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 vereist indien:

- door plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden, een gebod of verbod wordt ingesteld of aangepast,

 

Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 18, lid 1d, van de Wegenver¬keerswet 1994 (WVW)

bevoegd om verkeersbesluiten te nemen, te wijzigen en in te trekken.

 

Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de (vertegenwoordiger van) de korpschef conform artikel 24 van het BABW.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen van wie het belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. In het bezwaarschift moeten in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen zijn:

- uw naam en adres;

- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- de datum van vermelding in de digitale Staatscourant;

- tegen welk besluit u bezwaar maakt (met vermelding van besluitnummer);

- de reden waarom u het er niet mee eens bent;

- uw handtekening;

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld op 11-06-2018

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

P.H.W. Westenbrink,

teamleider afdeling Bestemmen & Vergunnen