Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 31867

Gepubliceerd op 14 juni 2018 09:00Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Emmen voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, verbreding N34

KENNISGEVING

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 een afschrift van het koninklijk besluit van 14 mei 2018, nr. 2018000844, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de provincie Drenthe ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, verbreding N34. Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken is de bestemming Verkeer – Auto(snel)weg en zijn de dubbelbestemmingen Leiding – Hoogspanningsverbinding, Leiding – Gas, en Waarde – Archeologie 4 toegekend. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 4 juni 2018, nr. 29015.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Emmen, Klanten Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl