Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BedumStaatscourant 2018, 31800Ruimtelijke plannenOntwerp facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed

Logo Bedum

Burgemeester en wethouders van Bedum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp facet-bestemmingsplan ‘Bedum Gebouwd Erfgoed’ van 6 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0005.BPFC17BEHE2-OW01.

 

Het ontwerp facet-bestemmingsplan ‘Bedum Gebouwd Erfgoed’ vertaalt de inventarisatie van de karakteristieke objecten en karakteristieke gebieden in het bestemmingsplan. De objecten en gebieden krijgen hierdoor een extra bescherming. Voor de karakteristieke panden dient er een sloopvergunning aangevraagd te worden als er sprake is van enige vorm van sloop. Voor de karakteristieke gebieden wordt vastgelegd dat er een sloopvergunning dient te worden aangevraagd indien er sprake is van gehele sloop van het object.

 

Het ontwerp bestemmingsplan is aangepast ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan na aanleiding van de reactienota. Tevens zijn er enkele ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. De grootste wijziging heeft betrekking op het toevoegen van de aanduiding ‘karakteristieke- boerderij’. Deze aanduiding is van toepassing op karakteristieke panden die tevens een agrarische functie hebben. Voor deze aanduiding geldt dat het woonhuis de gelijke bescherming krijgt als overige karakteristieke panden, maar de schuur of het deel van de boerderij een andere bescherming wordt toegepast. Hiermee weegt het belang van de initiatiefnemer zwaarder mee als er sprake is van sloop.

 

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Bedum, 06-06-2018