Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2018, 31490Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerpbestemmingsplan Nieuwenhuysstraat 57 te Aalbeek

Logo Nuth

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 14 juni 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Nieuwenhuysstraat 57 Aalbeek” (NL.IMRO.0951.BPNieuwenhuysstr57-OW01) gedurende zes weken (tot en met 25 juli 2018) voor een ieder ter inzage ligt.

 

Doel, ligging en begrenzing

Door Ruimte In Advies is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het wijzigen van de bestemming van een bedrijfswoning naar een reguliere woonbestemming (Wonen).

Aan de feitelijke situatie ter plaatse verandert er verder niets. Uit onderzoek is gebleken dat er evenmin milieutechnische belemmeringen zijn ten aanzien van dit voornemen.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting.

 

Ter inzage en reageren

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis te Nuth.

Het plan is tevens digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.nuth.nl en op de landelijke voorziening voor bestemmingsplannen: www.ruimtelijkeplannen.nl 

Binnen voormelde periode kunnen door eenieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerpplan worden uitgebracht. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA te Nuth.

Binnen voornoemde termijn kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor zal desgevraagd een hoorzitting worden georganiseerd na een (tijdige) aanvraag daartoe.

Bij het Waboloket kan men ook terecht voor de ter inzage gelegde stukken, eventuele afschriften van stukken (tegen vergoeding van de daarvoor verschuldigde leges), nadere informatie over de aanvraag, de procedure, etc.

 

Nuth, 13 juni 2018