Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2018, 31441Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN, ANTERIEURE OVEREENKOMST EN SELECTIEBESLUIT ‘CUIJK CENTRUM, HAAGSESTRAAT 7’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Cuijk Centrum, Haagsestraat 7’ ter inzage wordt gelegd. Het plangebied ligt ter plaatse van de Haagsestraat 7 in Cuijck (5431 BL). Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van twee woningen-onder-1-kap op dit perceel.

Aanvullend wordt bekendgemaakt dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Cuijk Centrum, Haagsestraat 7’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt daarom geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd. Het College is een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening aangegaan waarvan de zakelijke beschrijving ter inzage wordt gelegd. De anterieure overeenkomst is aangegaan met de eigenaar van het perceel, kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie A, nummers 1941.

Vanwege de archeologische verwachtingswaarde voor het terrein is er onderzoek uitgevoerd. Het voorgelegde rapport voldoet aan het beleid en de normeringen. De conclusie van het rapport, dat er geen archeologisch waardevolle sporen meer aanwezig zijn in het plangebied Haagsestraat 7, wordt onderschreven. Burgemeester en wethouders hebben daarom het selectiebesluit genomen om het plangebied Haagsestraat 7 vrij te geven voor de voorgenomen woningbouwontwikkeling.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken, de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst en het selectiebesluit liggen zes weken ter inzage van 6 juni 2018 tot en met 17 juli 2018. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Cuijk tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer : NL.IMRO.1684.07BPCHaagsestraat7-ON01.

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Harmsen, afdeling Ontwikkeling, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

Cuijk, 29 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Cuijk