Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 31404

Gepubliceerd op 19 juni 2018 09:00Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2016

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

handelende in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2016 worden de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R.R. ter Kuile Directeur Bestuur en Financiën

BIJLAGE 1: DE BEDRAGEN PER EENHEID VOOR DE ALGEMENE UITKERING UIT HET PROVINCIEFONDS OVER HET UITKERINGSJAAR 2016 (BIJLAGE BIJ ARTIKEL 1)

nr

verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid in €

1

opcenten motorrijtuigenbelasting

-65,90

2

inwoners provincie

11,65

3b

inwoners landelijk gebied

2,31

4

oppervlak land

20,86

5

oppervlak water

30,14

7

gewogen weglengte

17.506,15

9

vast bedrag

12.631.516,58

10

inwoners groei

99,92

11

inwoners krimp

556,24

12

inwoners omgevingsadressendichtheid

11,47

14

woonruimten

48,83

15

oeverlengte

89,09

16

oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

37,81

17

oppervlakte bedrijventerreinen

118,62

18

inrichtingen gevaarlijke stoffen

68.139,57

19

werkgelegenheid

1,97

20

stuwende werkgelegenheid

18.308,64

TOELICHTING

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan artikel 9, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet (Fvw) door de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2016 vast te stellen. De thans definitief vast te stellen bedragen per eenheid voor de verdeelmaatstaven van de algemene uitkering komen overeen met de bedragen die aan de provincies zijn kenbaar gemaakt in de meicirculaire 2017 provinciefonds (kenmerk: 2017-0000259469).

De onderstaande tabel vermeldt de toedeling van de bedragen per eenheid voor de verdeelmaatstaven naar de inkomsten- en uitgavenclusters waarop het verdeelstelsel is gebaseerd.

cluster

bedragen per eenheid in €

verdeelmaatstaf

Bestuur

6,57

inwoners provincie

 

8.610.406,76

vast bedrag

     

Verkeer en vervoer

17.506,15

gewogen weglengte

 

21,11

woonruimten

 

82,70

oeverlengte

 

14,57

oppervlak water

     

Water en milieu

18,97

woonruimten

 

6,39

oeverlengte

 

2,77

oppervlak land

 

11,06

oppervlak water

 

68.139,57

inrichtingen gevaarlijke stoffen

 

686.816,83

vast bedrag

     

Natuur en recreatie

3,50

inwoners provincie

 

4,51

oppervlak land

 

4,51

oppervlak water

 

37,81

oppervlakte ecologische hoofdstructuur groen

     

Economische zaken

2,45

woonruimten

 

3,21

oppervlak land

 

118,62

oppervlakte bedrijventerreinen

 

1,97

werkgelegenheid

 

669.187,24

vast bedrag

 

18.308,64

stuwende werkgelegenheid

     

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

6,30

woonruimten

 

9,38

oppervlak land

 

658.610,42

vast bedrag

 

11,47

inwoners omgevingsadressendichtheid

 

99,92

inwoners groei

 

556,24

inwoners krimp

     

Voorzieningen

1,58

inwoners provincie

 

2,31

inwoners landelijk gebied

 

0,99

oppervlak land

 

2.006.495,33

vast bedrag

     

Inkomsten

-65,90

opcenten motorrijtuigenbelasting

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R.R. ter Kuile Directeur Bestuur en Financiën


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl