Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 31340VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Autodatplaats, j.C. Kapteynlaan 35

Logo Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de gemeente Raad bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten. Bij delegatiebesluit van 18 december 2002, nr. 8 heeft de raad zijn bevoegdheid gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de regiopolitie over maatregel en plaatsing. Het advies is positief. Het advies is als bijlage bijgevoegd.

Motivering

Op de openbare weg de J.C. Kapteynlaan t.h.v. nummer 35 wordt een bord E8 uit Bijlage 1, RVV 1990 aangebracht ”autodateplaats”. Deze parkeervak wordt aan de openbaarheid onttrokken en voorzien van het bord E8 met als onderbord Autodate.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van een bord E8 uit Bijlage 1, RVV 1990 op de openbare we de J.C. Kapteynlaan t.h.v. nummer 35.  

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon (050) 367 74 83.

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 

 • 1.

  uw naam, adres en telefoonnummer;

 • 2.

  de datum waarop u het bezwaar indient;

 • 3.

  het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • 4.

  waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • 5.

  uw handtekening. 

  Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

   

  Stuur uw bezwaarschrift naar:

  college van burgemeester en wethouders

  Postbus 30026

  9700 RM Groningen