Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2018, 31332Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Parapluplan parkeren 2018 analoog” en “Parapluplan parkeren 2018 digitaal”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan parkeren 2018 analoog” en “Parapluplan parkeren 2018 digitaal” ter inzage ligt.

 

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het verankeren van de regels omtrent het parkeren in de bestemmingsplannen van de bebouwde kom van de gemeente Bladel.

Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt van 7 juni tot en met 18 juli 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

De plannen kennen de volgende identificatienummers:

Parapluplan parkeren 2018 analoog: NL.IMRO.1728.BPO6001parkerenana-ONTW

Parapluplan parkeren 2018: NL.IMRO.1728.BPO6001parkerendig-ONTW

 

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel.

In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met mevrouw A.M.M. van Bree van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.