Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2018, 3114OverigBesluit bebouwde kom Wet natuurbescherming vastgesteld

Logo Leidschendam-Voorburg

Op dinsdag 12 december 2017 heeft de raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg het besluit “bebouwde kom in het kader van de Wet natuurbescherming” vastgesteld.

Toelichting

Per 1 januari 2017 is de Boswet opgegaan in de Wet natuurbescherming. Evenals de (voormalige) Boswet beschermt de Wet natuurbescherming houtopstanden buiten de bebouwde kom. Waar de grens van de bebouwde kom ligt, wordt bepaald door de gemeenteraad.

Door vaststelling van de “bebouwde kom Wet natuurbescherming” wordt weer aansluiting gevonden bij de feitelijke situatie en de huidige wetgeving.

Het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van de bebouwde komgrens treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Ter inzage en bezwaar

Het besluit bebouwde kom Wet natuurbescherming ligt van donderdag 25 januari 2018 tot 8 maart 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam). Daarnaast zijn de stukken in te zien op de gemeentelijke website www.lv.nl/terinzage.

Bezwaar tegen dit besluit kan gemaakt worden bij de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Postbus 1005,2260 BA Leidschendam. De termijn voor het indienen van bezwaar is zes weken en vangt aan met ingang van de dag, ná de datum van publicatie van dit besluit.

Informatie

Meer informatie is te verkrijgen bij dhr. R. Frijlink, tel. 14 070.