Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DelftStaatscourant 2018, 30759OverigBekendmaking aanwijzen toezichthouders Huisvestingswet 2014 en Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015

Logo Delft

Burgemeester en wethouders van Delft;

overwegende dat ons college op grond van artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 64 van de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015 bevoegd is ambtenaren aan te wijzen, die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet 2014 en de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015;

 

B E S L U I T E N:

 

Artikel 1 Aanwijzing

aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in de hierboven vermelde artikelen in de Huisvestingswet 2014 en de Nieuwe Huisvestingsverordening Delft 2015 en 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht:

 

 • 1.

  Ambtenaren in de functie;

  • a.

   ‘Vergunningverlener buitentoezicht’ van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het cluster Veiligheid;

  • b.

   ‘Inspecteur Openbare Ruimte’ van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het Cluster Veiligheid;

  • c.

   ‘Controleur Openbare Ruimte’ van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van het Cluster Veiligheid;

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

 

 • 1.

  Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

   

Delft, 22 mei 2018

het college van burgemeester en wethouders van Delft,

namens het college,

T. de Bloois

Directeur Samenleving & Veiligheid