Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 30574VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen voetgangerszone en voetgangersoversteekplaatsen Antonius Deusinglaan

Logo Groningen

Kenmerk: 6841129

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

De buitenruimte op het terrein van het UMCG wordt gevormd door de Antonius Deusinglaan. Patiënten, werknemers en passanten maken veelvuldig gebruik van de buitenruimte van en naar diverse bestemmingen op het terrein van het UMCG. Met de realisatie van het nieuwe UMC Groningen Protonen Therapie Centrum (GPTC) worden de looproutes op het buitenterrein nog belangrijker.

Voor de gebruikers van het GPTC met verminderde weerstand, maar ook voor de overige gebruikers van het buitenterrein, worden de looproutes aan de Antonius Deusinglaan toegankelijk gemaakt en zal er een pendeldienst op het eigen terrein rijden voor patiënten die niet zelfstandig kunnen lopen. Ten behoeve van enkele oversteken op de looproutes worden zes voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) gerealiseerd. Daarnaast wordt ter hoogte van ingang Noord van het hoofdgebouw vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen een voetgangers- zone gerealiseerd waarin, aangegeven met onderbord, fietsen is toegestaan.

Het besluit dient de volgende doelen uit artikel 2, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994:

- a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- b. het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen:Realisatie van zes voetgangersoversteekplaatsen (VOP's) aan de Antonius Deusinglaan middels plaatsing van bord L2 uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan beide zijden van elke VOP en plaatsing van de daarbij horende markering. Realisatie van een voetgangerszone ter hoogte van de noordelijke entree van het UMCG, middels plaatsing van twee borden G7 (Zone) - begin voetgangerszone - uit bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met onderbord ‘fietsen toegestaan’ en middels plaatsing van

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken-en-beroep-indienen. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

 Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,    

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp