Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalStaatscourant 2018, 30399Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Woongebieden 2018

Logo Veenendaal

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan Woongebieden 2018 met ingang van 31 mei 2018, gedurende 6 weken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt de stukken op afspraak inzien bij het omgevingsloket, Raadhuisplein 1 te Veenendaal. Het ontwerpplan met bijbehorende stukken is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het ontwerpplan voorziet in een geactualiseerde juridisch-planologische regeling voor alle bestaande woongebieden in Veenendaal, met uitzondering van het centrumgebied en de wijken Dragonder-oost en Veenendaal-oost. Met deze actualiseringsslag wordt voorgesorteerd op de Omgevingswet. Gestreefd is naar de toepassing van minder gedetailleerde, ruimere en meer uniforme bouw- en gebruiksregelgeving.

Geen exploitatieplan

Omdat het bestemmingsplan niet voorziet in grootschalige nieuwe ontwikkelingen is voor het bestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld.

Wilt u een zienswijze indienen?

Binnen de genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk (niet per e-mail) of mondeling een zienswijze op het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad van Veenendaal, postbus 1100, 3900 BC Veenendaal o.v.v. ‘zienswijze Woongebieden 2018 – z-874907’. Als u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u – ook binnen genoemde termijn – een afspraak maken met de heren Gert Drost of Jan van Manen van de afdeling Wonen en Leven, telefoonnummer (0318) 538 538.