Ontwerp-verkeersbesluit instellen geslotenverklaring doorgaand vracht- en landbouwverkeer in de woowijken van Zundert 2018

Logo Zundert

 

Aanhef

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluit.

Op basis van het “Algemeen Mandaatbesluit gemeente Zundert 2017” is deze bevoegdheid gemandateerd aan de adjunct directeur.

 

Type verkeersbesluit

Het betreft een verkeersbesluit ten behoeve van plaatsing van verkeerstekens, evenals voor onderborden waardoor een verbod ontstaat.

 

Vereiste van besluit

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot het verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Doelstelling van besluit

Met het verkeersbesluit worden de volgende belangen van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 beoogd:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade

 

Wegcategorie

Het besluit heeft invloed op alle binnen wegen in de kern Zundert. De Beeklaan (randweg), Prinsenstraat, Molenstraat (gedeeltelijk), Leeuwerikstraat en Wernhoutseweg zijn in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan aangeduid als gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom. De Willem Passtoorsstraat, de Kappellekestraat, Industrieweg, Berkenring, Berkenlaan Molenstraat (gedeeltelijk), Beukenlaan en Nassauplein zijn aangeduid als erftoegangsweg type I. De overige wegen hebben de functie van erftoegangsweg type II.

 

Weggebruikers

Het verkeersbesluit heeft betrekking op:

- bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto.

- bestuurders van een ongelede vrachtwagen of ongelede bus.

- bestuurders van een gelede vrachtwagen.

 

Overwegingen

In 2015 is de randweg van Zundert (Beeklaan) opengesteld voor het verkeer. Het lokale verkeer dient volgens het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan ontsloten te worden via de Beeklaan, Prinsenstraat, Molenstraat (gedeeltelijk) en Wernhoutseweg. In de wegcategorisering zijn deze wegen opgenomen als gebiedsontsluitingsweg en geldt er een snelheidsregime van 50 km/u binnen de bebouwde kom en 80 km/u buiten de bebouwde kom.

 

In de Molenstraat (voor wat betreft het deel tussen de Prinsenstraat en Bredaseweg) en Bredaseweg (voor wat betreft het deel tussen de Molenstraat en Nassauplein) geldt een verbod voor vracht- en landbouwverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer. In de Meirseweg geldt, komend vanaf de rotonde Hofdreef, een inrijverbod voor vrachtverkeer, uitgezonderd bestemmingsverkeer.

 

In de woonwijken van Zundert ervaren bewoners overlast van vracht- en landbouwverkeer. Deze wegen zijn in het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan van de gemeente Zundert opgenomen als erftoegangsweg type I of II. De functie van de wegen in het totale wegennet is het ontsluiten van verkeer van en naar de wijk (type I) of buurt (type II). Met betrekking tot het aandeel vrachtverkeer wordt bij de voorkeurskenmerken aangegeven dat het aandeel vrachtverkeer weinig (type I) of zeer weinig (type II) dient te zijn. Dit komt overeen met de landelijke voorkeurskenmerken van Duurzaam Veilig.

 

Gelet op de klachten van de bewoners is het wenselijk een verbod voor doorgaand vracht- en landbouwverkeer in de woonwijken van de kern Zundert in te stellen.

 

Bedrijvenlocaties zoals Molenzicht, Beekzicht, de Ambachten en Hofdreef vallen buiten de verbodszone. De bereikbaarheid van deze bedrijventerreinen blijft hiermee gewaarborgd.

 

Doorgaan landbouwverkeer kan nu nog gebruik maken van de route Meirseweg - Burgemeester Manderslaan en/of Willem Passtoorsstraat - Veldstraat. Na het instellen van de verbodszone moet dit verkeer verplicht gebruik maken van de Beeklaan en Prinsenstraat. Voor de route via de Veldstraat neemt de afstand toe van circa 1,7 km (gemeten van rotonde Hofdreef - Beeklaan naar kruispunt Molenstraat / Prinsenstraat) naar circa 2,4 km. Gemeten vanaf dezeflde punten is de route via de Burgemeester Manderslaan vergelijkbaar met de route via de Beeklaan en Prinsenstraat.

 

Doorgaand vrachtverkeer door de kern Zundert kan in de huidige situatie gebruik maken van de route Willem Passtoorsstraat - Veldstraat en de route Beeklaan - Prinsenstraat. De overige doorgaande route geldt ergens een Het in te stellen verbod heeft hierdoor alleen invloed op doorgaand vrachtverkeer via de Veldstraat. Gemeten van de rotonde Hofdreef - Beeklaan naar het kruispunt Molenstraat - Veldstraat neemt de afstand toe van circa 1,7 km naar 2,4 km.

 

Vracht- en landbouwverkeer met een bestemming in de verbodszone ondervindt geen gevolgen van de maatregel. Er geldt immers geen verbod voor bestemmingsverkeer. Onder het verbodsbord worden onderborden geplaatst me de tekst "uitgezonderd met aantoonbare bestemming". Tijdens het vooroverleg is door de politie aangegeven dat met deze beschrijving handhavend opgetreden kan worden.

 

Met het instellen van de maatregel wordt de vrijheid van het doorgaande vracht- en landbouwverkeer beperkt. De hinder is beperkt doordat op diverse wegen al een verbod door doorgaand vracht- en/of landbouwverkeer geldt. Daarnaast is er via de Beeklaan, Prinsenstraat en Wernhoutseweg een goed alternatief. Deze wegen zijn zo ingericht dat de op deze plaatsen de veiligheid voor het verkeer beter kan worden gewaarborgd. Op de Beeklaan en Prinsenstraat wordt langzaam verkeer gescheiden van het verkeer afgewikkeld of geldt er een verbod voor langzaam verkeer. Conform het beleid Duurzaam Veilig wordt het aantal (erf)aansluiten op gebiedsontsluitingswegen zo veel mogelijk beperkt. Dit vergroot de veiligheid. Het daarom de voorkeur zwaar verkeer op deze wegen af te wikkelen. De belangenafweging leidt er toe dat het belang van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade zwaarder weegt dan de vrijheid van het vracht- en landbouwverkeer.

 

De maatregel is niet in strijd met andere wetgeving en in lijn met het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in het gemeentelijk verkeer en vervoersplan en het landelijke beleid Duurzaam Veilig.

 

De afweging van belangen valt binnen de beleidsvrijheid van het college.

 

Er is vrijwillig voor gekozen op de procedure de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (u.o.v.) afd. 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht.

 

Gehoord

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. De politie heeft op 15 mei 2018 positief advies gegeven.

 

BESLUIT

Het college maakt bekend voornemers te zijn:

1. Instellen van een verbodszone voor vracht- en landbouwverkeer in de woonwijken van Zundert door middel van plaatsing van de borden C07 en C08 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

2. Bestemmingsverkeer uit te zonderen door middel van plaatsing van onderborden met de tekst "uitgezonderd aantoonbare bestemming"

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit horende tekening d.d. 1 mei 2018

 

Zundert, 24 mei 2018

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Zundert,

namens dezen,

adjunct-directeur

C.L.C. Verberne

 

 

Zienswijze

Het voorgenomen verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van bekendmaking in de Staatscourant ter inzage bij de gemeente Zundert, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert).

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn van terinzagelegging hun zienswijzen schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht naar het College van burgemeester en wethouders van Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert. Mondelinge zienswijzenkunnen worden ingebracht bij de Afdeling Ruimte.

 

Naar boven