Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HulstStaatscourant 2018, 30048OverigToepassing coördinatieregeling voor ontwikkeling deelgebied 4 (locatie voormalige postkantoor) van herstructureringsgebied De Nieuwe Bierkaai te Hulst

Logo Hulst

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat de gemeenteraad op 7 juni 2018 heeft besloten de gemeentelijke coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen.

De regeling is van toepassing op de voorbereiding en bekendmaking van de bestemmingsplanherziening en de overige benodigde besluiten ten behoeve van de ontwikkeling van deelgebied 4 De Nieuwe Bierkaai te Hulst.

De Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten met toepassing van de coördinatieregeling zoals bepaald in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Door het toepassen van de coördinatieregeling worden de aanvraag omgevingsvergunning en het ontwerpbestemmingsplan gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er één gecombineerde procedure kan worden doorlopen in plaats van verschillende procedures.

Tegen dit coördinatiebesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dit is bepaald in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht en de daarbij behorende bijlage. De mogelijkheid om beroep in te stellen is wel aanwezig nadat de betrokken besluiten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. In dat geval worden die besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt, zoals bepaald in artikel 8.3, eerste lid onder b van de Wet ruimtelijke ordening.

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen en Werken, tel.: 14 0114.

 

Hulst, 13 juni 2018

 

Burgemeester en wethouders van Hulst

De burgemeester, J.F. Mulder

De secretaris, S. ter Wal