Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2018, 29878VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-tvm-2018-03-Stappegoorweg

Logo Tilburg

Redacteur Chiel Cornelissen

Besluit inzake Tijdelijke verkeersmaatregelen Stappegoorweg

Afdelingshoofd Sonja Jansen

Datum besluit 24 mei 2018

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  mei 2018 gestart wordt met werkzaamheden aan de Stappegoorweg, bestaande uit het omvormen van een rotonde tot een met verkeerslichten geregelde kruising;

 • -

  deze werkzaamheden een doorlooptijd hebben van 3 maanden;

 • -

  deze bouwwerkzaamheden bijzondere aandacht verdienen om een aantal redenen:

 • -

  de locatie is gelegen op een cruciaal punt in Stappegoor;

 • -

  de relatie met overige belanghebbenden binnen Stappegoor, bestaande uit sportaccommodaties, bioscoop, scholen, winkels en horeca;

 • -

  het is de toegang en uitgang van het parkeerterrein van het zwembad en de ijsbanen;

 • -

  de beschikbare ruimte voor de noodzakelijke bouwactiviteiten is beperkt;

 • -

  de relatie met evenementen en wedstrijden in de sportaccommodaties en het nabij gelegen Koning Willem II voetbalstadion.

 • -

  op basis van bovenstaande aandachtspunten tijdelijke verkeersmaatregelen zijn bepaald waarbij de Stappegoorweg gefaseerd wordt afgesloten en de bereikbaarheid van de sportaccommodaties, parkeervoorzieningen, bioscoop, scholen, winkels en horeca en overige faciliteiten gewaarborgd blijft;

 • -

  de maatregelen worden genomen op de Stappegoorweg tussen de Ringbaan-Zuid en de Tatraweg;

 • -

  de betreffende locatie in beheer is bij de gemeente Tilburg;

 • -

  er is gecommuniceerd met bewoners en belanghebbenden;

 • -

  het noodzakelijk is hiervoor adequate tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen;

 • -

  deze maatregel genomen wordt uit het oogpunt van het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de korpschef van Politie Midden- en West Brabant, district Tilburg, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

Het tijdelijke afsluiten van de Stappegoorweg in verschillende bekrachtigd door het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen en het omleiden van het verkeer, zoals is aangegeven op de aan dit besluit gehechte tekeningen:

• Kruising Prof. Goossenslaan Tilburg fase 0.pdf

• Kruising Prof. Goossenslaan Tilburg fase 1.pdf

• Kruising Prof. Goossenslaan Tilburg fase 2.pdf

• Kruising Prof. Goossenslaan Tilburg fase 3-4.pdf

• Kruising Prof. Goossenslaan Tilburg Omleiding.pdf

• Parallelweg Ringbaan Zuid Tilburg.pdf

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Sonja Jansen