Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2018, 29217VerkeersbesluitenLelystad, verkeersbesluit tijdsbeperking van de op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de directe omgeving van Pioniersstraat 4

Logo Lelystad

No. U18-108776

Het college van de gemeente Lelystad,

gezien het verzoek van bewoner wonende te Lelystad om tijdsbeperking op de gehandicaptenparkeerplaats voor zijn/haar auto.

overwegende dat:

 • -

  op 26 november 2007 aan bewoner een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is toegewezen, registratienummer U07-46316;

 • -

  bewoner destijds een minderjarig kind was en inmiddels meerderjarig is;

 • -

  bewoner inmiddels uit huis is geplaatst en alleen de weekenden thuis komt;

 • -

  vanwege medische indicatie een extra brede plaats noodzakelijk is;

 • -

  vanwege medische indicatie bewoner niet in staat is zelfstandig te wachten wanneer deze bij de woning wordt afgezet terwijl de ouders/verzorgers de auto elders parkeren;

 • -

  een op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats met tijdsaanduiding ‘vrijdag tot en met zondag' wenselijk is;

 • -

  het verzoek is getoetst aan de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen Lelystad;

 • -

  aan de in deze beleidsregel opgenomen criteria wordt voldaan;

gelet op de artikelen 24, lid 1, onder d, en artikel 26 lid 1 onder c van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen Lelystad;

B E S L U I T E N:

 • 1.

  tijdsbeperking van de op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de directe omgeving van Pioniersstraat 4 door plaatsing van een onderbord met tekst vrijdag t/m zondag van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit geldt tot het moment waarop van de gereserveerde parkeerplaats geen of oneigenlijk gebruik gemaakt wordt;

 • 3.

  dit besluit te publiceren in de digitale Staatscourant en in de Flevopost, onder vermelding van de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar te maken.

Lelystad, 14 mei 2018

verzonden:

het college van de gemeente Lelystad,

namens deze,

teamleider a/i van de afdeling beheer openbare ruimte,

A.Maris

Openbaarmaking en ter visie legging

Openbare bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door publicatie in de digitale Staatscourant en de Flevopost, verspreidingsgebied Lelystad.

Het besluit ligt ter inzage vanaf 30 mei 2018, gedurende zes weken bij de Stadswinkel in het Stadhuis, Stadhuisplein 2. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00.

Vragen over dit besluit

Wij nodigen u uit eerst telefonisch contact op te nemen met een medewerker van het cluster verkeer als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. We nemen dan samen met u ons besluit nogmaals door.

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met ons besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen.

U richt uw bezwaarschrift aan het college van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

 • -

  uw handtekening(en);

 • -

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van de brief vermelden of een kopie meesturen);

 • -

  de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.

Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

 • -

  uw telefoonnummer;

 • -

  Uw e-mailadres.

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven.

Het is ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl.

U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op www.lelystad.nl.

Ook kunt u een voorlopige voorziening vragen aan de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.