Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2018, 28836Centraal Stembureau

Registratie aanduiding en logo politieke groepering; Forum voor Democratie

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 14 mei 2018 besloten op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees parlement onder nummer 55 de volgende aanduiding op verzoek van de desbetreffende politieke groepering in te schrijven:

Forum voor Democratie

De Kiesraad heeft tevens besloten op grond van artikel 4 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees parlement op verzoek van de desbetreffende politieke groepering het volgende logo in te schrijven bij de onder nummer 55 geregistreerde aanduiding:

Eenieder wiens belang rechtstreeks bij een of meer van de bovenvermelde besluiten betrokken is, kan hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 4, zevende lid, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming en artikel G 5 van de Kieswet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag, na dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is opgenomen, worden ingediend. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden waarop het beroep rust, te bevatten. Indien beroep wordt ingesteld, is griffierecht verschuldigd.

’s-Gravenhage, 17 mei 2018

J.G.C. Wiebenga voorzitter Kiesraad