Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 28463Verkeersbesluiten   Nr. 201805141915364 / Doelenstraat, Sint Jorisstraat en Schutterspassage

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van verkeersmaatregelen voor de Doelenstraat, Sint Jorisstraat en Schutterspassage

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

Overwegende

dat de Doelenstraat gesloten is verklaard voor alle verkeer met uitzondering van laden en lossen op maandag tot en met zaterdag van 0.700 – 11.00 h en 17.00 – 19.30 h en koopavonden van 17.00 – 18.00 h en dat fietsers zijn toegestaan, snorfietsers niet;

dat het Doelenveld en omgeving is heringericht waarbij er met de bewoners is afgesproken dat autoverkeer moet worden beperkt door aan te sluiten op het regime van de Doelenstraat;

dat dat betekent dat het gebied Doelenstraat, Sint Jorisstraat en Schutterspassage gesloten is voor auto’s, behalve tijdens de laad- en lostijden;

dat het daardoor voor bewoners mogelijk is om de laden en lossen tijdens de vastgestelde tijden, en dat een ieder het gebied met de fiets kan betreden;

dat het wenselijk is om voor dit gebied een zone in te stellen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, overleg is gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland;

dat deze een verklaring positief advies gaf op deze maatregel maar met de opmerking dat zij het wenselijk achten om ook snorfietsers en scootmobielen toe te staan;

dat bedoelde wegen zijn gelegen binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

De bij de deze maatregelen behorende bebording is weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen met nummer 201400035.

 • I.

  De navolgende straten - Doelenstraat (gelegen tussen de Koningsweg – en Gedempte Nieuwesloot), Sint Jorisstraat (gedeelte tussen parkeerterrein Doelenveld en Doelenstraat), Schutterspassage (gelegen tussen het Doelenveld en Gedempte Nieuwesloot)- gesloten te verklaren voor alle bestuurders, met uitzondering van fietsers (snorfietsen verboden).

 • II.

  Deze maatregel aan te geven door plaatsing van de borden C1 in zonale uitvoering met een onderbord waarop de diverse categorieën staan vermeld, waarvoor de geslotenverklaring niet geldt.

 • III.

  Voor de onder I. genoemde straten laad- en lostijden in te stellen op maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 11.00 uur en van 17.00 tot 19.30 uur (met uitzondering van koopavonden en vrijdagochtend), koopavonden van 17.00 tot 18.00 uur.

 • IV.

  De C1 borden in de Doelenstraat, Schutterspassage en Sint Jorisstraat te verwijderen.

Alkmaar, 16 mei 2018

Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer en Vervoer,

mw. drs. E.C. Henstra

Bezwaar

Heeft u bezwaar?

Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:

Postbus 53

1800 BC Alkmaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat uw bezwaarschrift niet meer behandeld kan worden. Het bezwaarschrift bevat ten minste:

 • -

  uw naam, adres, datum en handtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt.

Wilt u een voorlopige voorziening treffen of de beschikking schorsen? Dat kunt u vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland. Het adres is:

Postbus 1621

2003 BR Haarlem