Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Neder-BetuweStaatscourant 2018, 28248OverigOmgevingsvergunning met projectafwijking Pijenkampseveldweg 2 Opheusden

Logo Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe maken bekend dat zij op 9 mei 2018 aan G.C. van Tuijl Beheer B.V. een omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een bedrijfsgebouw met kantoor aan de Pijenkampseveldweg 2. Het plangebied is derhalve gelegen aan deze weg. De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteiten:

  • 1.

    Bouwen van een bedrijfsgebouw - Art. 2.1 lid 1a Wabo;

  • 2.

    Afwijken van het bestemmingsplan - Art. 2.1 lid 1c Wabo;

  • 3.

    Realiseren van een Uitweg - Art. 2.2 lid 1e Wabo.

Inzageperiode: 24-5-2018 tot en met 5 juli 2018

Inzageplaatsen:

 

Tegen de omgevingsvergunning kan, gedurende de beroepstermijn (25 mei 2018 tot en met 5 juli 2018), beroep worden ingediend door belanghebbenden die kunnen aantonen, dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om een zienswijze over het ontwerpbesluit in te dienen.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt een besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Opheusden, 23 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe