Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2018, 28218VerkeersbesluitenBurgemeester en wethouders van Den Helder zijn op grond van artikel 18, eerst lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen van dit verkeersbesluit.

Logo Den Helder

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Aan de Bastiondreef is de brandweerkazerne gevestigd. Aan de achterzijde van het gebouw is een binnenterrein gelegen dat wordt ontsloten via een toegangsweg naar de hoofdrijbaan van de Drs. F. Bijlweg. De functie van de kazerne is na het instellen van de Veiligheidsregio Noord-Holland-noord gewijzigd in hoofdkazerne voor de Noordkop. Gevolg hiervan is dat er op het binnenterrein zwaarder materieel is gestald dat ingezet wordt bij calamiteiten in de Noordkop. Dit materieel kan niet uitrukken via de brandweerkazerne, zoals normale blusvoertuigen plegen te doen, richting Waddenzeestraat. Dit zware materieel maakt bij een uitruk gebruik van de toegangsweg naar de Drs. F. Bijlweg.

Langs de oostzijde van de toegangsweg, ter hoogte van perceel Drs. F. Bijlweg 8b, staan overdag vrijwel altijd auto’s geparkeerd. Hierdoor wordt de rijbaan ter plaatse dermate versmald dat grote voertuigen met moeite kunnen passeren. Daarbij komt nog dat hier ook de toegang tot het scholencomplex van Scholen aan Zee is gesitueerd, waardoor het op deze smalle rijbaan regelmatig zeer druk is met lopende en fietsende scholieren.

De uitruk van grote voertuigen bij calamiteiten gaat met grote spoed. De vanwege geparkeerde voertuigen versmalde rijbaan belemmerd deze uitruk in ernstige mate. De combinatie met scholieren op de smalle rijbaan zorgt voor gevaarlijke situaties.

Het is wenselijk om ter plaatse meer ruimte te creëren voor uitrukkende voertuigen van de brandweer. Hierin kan worden voorzien door langs de oostzijde van de toegangsweg naar de achterentree van de brandweerkazerne een parkeerverbod in te stellen. Het parkeerverbod kan worden aangeduid met borden E1 van bijlage I van het RV 1990.

Door het instellen van het parkeerverbod gaan ter plaatse ca. 6 parkeerplekken verloren. Op 100 meter afstand van het in te stellen parkeerverbod is aan de Drs. F. Bijlweg een groot parkeerterrein gelegen waar in de regel nog voldoende alternatieve parkeerruimte aanwezig is.

Vereisten van besluit

Op grond van artikel 15, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet, is het gewenst om langs de oostzijde van het gedeelte van de Drs. F. Bijlweg, dat is gelegen langs de zijgevel van perceel nummer 8b, een parkeerverbod in te stellen.

Advies politie en wegbeheerder

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de door de korpschef van de nationale politie gemachtigde verkeersadviseur. Deze heeft positief geadviseerd.

De genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Helder.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders:

 • 1.

  door plaatsing van bord E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 langs de oostzijde van het gedeelte van de Drs. F. Bijlweg, dat is gelegen langs de zijgevel van perceel nummer 8b, een parkeerverbod in te stellen;

 • 2.

  bovenstaande maatregel wordt uitgevoerd conform de onderstaande situatieschets.

Den Helder, 6 februari 2018

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

namens dezen,

de manager van de afdeling

Ruimte en Economie,

H. Kaag-van der Boon

 

Bezwaar

Indien een belanghebbende meent, door dit besluit rechtstreeks in zijn/haar belang te worden getroffen dan kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Burgemeester en Wethouders. In dat geval moet belanghebbende binnen zes weken openbare kennisgeving van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.