Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2018, 28000Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Duplexwoningen Woonbos, Bergeijk 2018’

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend, dat de gemeenteraad op donderdag 26 april 2018 het bestemmingsplan ‘Duplexwoningen Woonbos, Bergeijk 2018’ met als identificatie nummer NL.IMRO.1724.BPBkgr1065-VAST ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inzage

Met ingang van donderdag 17 mei 2018 liggen het raadsvoorstel en raadsbesluit en het vastgesteld bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het plan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch (0497-551455) of via de receptie. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk: www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen (via ropubliceer, waarbij geen reacties digitaal ingediend kunnen worden) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Duplexwoningen Woonbos, Bergeijk 2018’ regelt dat voor totaal 5 van de nieuwe bouwkavels in het woonbos en de uitbreiding daarvan er de keuze is om in de plaats van 1 woning met bijgebouwen binnen dezelfde oppervlakte 2 woningen voor 2 huishoudens met bijgebouwen te bouwen. Dat heet dan een duplexwoning. Zo’n woning ziet er aan de buitenkant wel uit alsof het toch maar 1 woning is. De bouwvlakken voor de woningen worden ook niet groter. Wel verandert van 3 kavels de vorm

Beroep

Vanaf donderdag 17 mei 2018 kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan en belanghebbenden die aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest hun zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen, gedurende zes weken beroep tegen het besluit van de raad instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroep moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.

Tevens kan de indiener van een beroep vanaf donderdag 17 mei 2018 gedurende 6 weken bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening indienen tegen het besluit van de raad.

Het besluit van de raad treedt in werking daags na afloop van genoemde beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening als hierboven genoemd is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester