Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 27643OverigOntwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen van een schuurkas

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onderdeel a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014’ ten behoeve van het bouwen van een schuurkas op de locatie Stationslaan 1 in Heerhugowaard.

 

Het ontwerpbesluit ligt van 16 mei tot en met 27 juni 2018 ter inzage.

 

Gedurende deze termijn kunnen direct belanghebbenden een mondelinge of schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ, Heerhugowaard.

Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland (sectie Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

15OV28s