Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2018, 27575VerkeersbesluitenAanleg gereserveerde gehandicapte parkeerplaats in de Klimopzoom te Leiderdorp

Logo Leiderdorp

Z/18/061068/116909

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

namens deze de beleidsmedewerker Verkeer

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat door een bewoner een schriftelijk verzoek is ingediend tot het krijgen van een gereserveerde parkeerplaats voor zijn voertuig;

- dat aan belanghebbende een gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt;

- dat een gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt aan bestuurders waarvan door een onafhankelijk arts is vastgesteld dat zij redelijkerwijs niet meer dan 100 meter aan één stuk kunnen lopen;

- dat door het parkeergedrag rondom de woning het voorkomt dat belanghebbende zijn auto bij thuiskomst niet kan parkeren binnen een redelijke afstand van de toegang tot zijn woning;

- dat op grond van vastgesteld beleid is onderzocht of belanghebbende kan voorzien in een parkeerplaats op eigen terrein hetgeen in dit geval niet mogelijk is;

- dat conform vastgesteld beleid gehandicaptenparkeerplaatsen alleen op bestaande parkeerplaatsen worden gerealiseerd;

- dat toewijzing van de parkeerplaats betekent dat andere weggebruikers geen gebruik meer kunnen maken van deze parkeerplaats;

- dat belanghebbende nu ook zijn auto in de directe omgeving parkeert en de parkeerdruk dus niet zal toenemen bij het honoreren van de aanvraag;

- dat aanvrager heeft aangegeven een extra lange parkeerplaats te willen zodat hij zijn rolstoel in-/uit de auto kan halen;

- dat in overleg met de belanghebbende de situering van de gehandicaptenparkeerplaats is bepaald een en ander conform bijgevoegde plattegrond;

- dat de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikelen 49 t/m 55 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), artikel 2 Wegenverkeerswet (WvW),  artikelen 85 en 86 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de regeling gehandicaptenparkeerkaart;

- dat de straat in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Leiderdorp;

- dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en medewerkers Verkeer;

- dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie eenheid Den Haag;

 

BESLUIT

 

 • 1.

  om een parkeerplaats aan de Klimopzoom nabij de toegang tot huisnummer 26 aan te wijzen als gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van één bord model E06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 een en ander conform bijgevoegde plattegrond;

 • 2.

  om hiertoe eveneens een markering aan te brengen middels witte wegenverf om de grootte van de parkeerplaats te bepalen een en ander conform bijgevoegde plattegrond;

 • 3.

  om door het plaatsen van een onderbord met daarop het kenteken van de aanvrager (thans 98-PLR-4) de parkeerplaats specifiek te bestemmen voor dat voertuig;

 • 4.

  om dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad;

 • 5.

  om dit besluit gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

Leiderdorp, 7 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp

Namens deze,

ir. R. Verhoeven

Beleidsmedewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.