Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2018, 27454VerkeersbesluitenParkeerverbod Kekerdomse Ward, Kekerdom

Logo Berg en Dal

Z-18-63972

 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal;

 

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN: 

Beschrijving van het gebied en achtergrond 

De Kekerdomse Ward is een weg in Kekerdom, gelegen buiten de bebouwde kom. De weg is gelegen ten westen van het dorp Kekerdom, en aan de zuidrand van het natuurgebied de Millingerwaard. De weg sluit aan de oostkant aan op de Duffeltdijk. Op het oostelijk stukje van de weg na, aansluitend aan de Duffeltdijk, is de weg afgesloten voor het openbare verkeer: het betreft een eigen weg van Staatsbosbeheer. Aan het oostelijke (openbare) stukje van de Kekerdomse Ward is een woonadres gelegen. Dit perceel heeft een uitrit die aansluit op deze weg.

Beheer en onderhoud

Het oostelijke stukje van de Kekerdomse Ward, aansluitend aan de Duffeltdijk, is in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente gemeente Berg en Dal.

Functie van de weg 

De Kekerdomse Ward betreft een weg buiten de bebouwde kom met de categorisering ‘erftoegangsweg (overig)’; krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022.

De weg heeft slechts een functie voor het enkele woonadres aan deze weggelegen, en als toegang tot het gebied dat afgesloten is voor het openbare verkeer, en eigendom is van Staatsbosbeheer.

Beschrijving weggedrag 

Voornamelijk in het toeristische seizoen, wordt het oostelijke stukje van de Kekerdomse Ward gebruikt voor het parkeren van motorvoertuigen aan beide zijden van de weg.

Gevolgen van het huidige weggedrag 

Dit parkeren zorgt voor schade aan de bermen, en daarnaast voor een verslechtering van de verkeersveiligheid op de kruising Kekerdomse Ward – Duffeltdijk en een slechtere bereikbaarheid van de uitrit van het hier gelegen woonadres en de toegang naar het gebied van Staatsbosbeheer.

De gewenste maatregelen 

Gezien het bovenstaande achten wij het wenselijk om een parkeerverbod in te stellen op het oostelijke (voor openbaar verkeer openstaande) gedeelte van de Kekerdomse Ward, aan beide zijden van de weg. Dit kan gebeuren door het plaatsen van verkeersbord E1 (parkeerverbod) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), aan beide zijden van de weg, komend vanaf de Duffeltdijk.

Wettelijke belangen 

Deze maatregel genomen wordt genomen in het belang van:

het in stand houden van de weg en het waarvorgen van de bruikbaarheid daarvan, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub c van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub b van de WVW 1994. 

Horen betrokkenen en afweging belangen  

Er is overleg gepleegd met de afdeling Verkeer van de Politie Oost Nederland, Gelderland-zuid. De verkeerscoördinator heeft namens de Korpschef positief geadviseerd.  Er is overleg gepleegd met de bewoners van het woonadres aan de Kekerdomse Ward. Zij zien tegen de voorgenomen verkeersmaatregel geen bezwaren. De voorgenomen verkeersmaatregel leidt tot een afname van parkeerruimte voor toeristisch verkeer dat de dijken en de nabij gelegen natuurgebieden wil bezoeken. Wij maken de inschatting dat elders voldoende parkeergelegenheid voor dit doel beschikbaar is, die leidt tot minder overlast dan op de hier bedoelde plek. Daarbij maken wij hierin de afweging dat een verbetering van de hierboven beschreven problemen op deze plek, zwaarder weegt dan deze plaatselijke afname van beschikbare parkeerruimte. 

Legitimiteit  

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal zijn gemachtigd tot het nemen van dit besluit ingevolge artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994. Daarnaast is artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer van toepassing.  

BESLUITEN:   

tot het instellen van een parkeerverbod van het oostelijke (voor openbaar verkeer openstaande) gedeelte van de Kekerdomse Ward, aan beide zijden van de weg. Dit door het plaatsen van verkeersbord E1 (parkeerverbod) uit bijlage I van het RVV 1990, aan beide zijden van de weg komend vanaf de Duffeltdijk.  

 

 

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

G. Kwant

Manager afdeling Openbare Ruimte

 

 

Reageert u op dit besluit? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 

N.B.:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u tevens – indien onverwijlde spoed dat vereist – tegen betaling van griffierechten een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.