Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2018, 26919Ruimtelijke plannenTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Kloosterveen 2012, herziening Schouwsloten

Logo Assen

[Van woensdag 16 mei tot en met dinsdag 26 juni 2018 ligt bij de Publieksbalie, balie Bouwen, Wonen en Ondernemen in het stadhuis het volgende stuk ter inzage.

Ontwerpbestemmingsplan Kloosterveen 2012, herziening Schouwsloten

In de wijk Kloosterveen is een systeem van sloten aanwezig op particulier terrein. Deze (schouw)-sloten hebben een belangrijke functie in de regulering van het grondwaterpeil in het gebied én de afvoer en berging van regenwater.

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een planologische-juridische regeling die voorziet in de borging van een goed functionerend watersysteem en biedt het tevens duidelijkheid over het dwarsprofiel en de situering van de sloten.

Het plangebied bestaat uit alle voormalige schouwsloten in de wijk Kloosterveen, die op particuliere terreinen zijn gelegen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen van woensdag 16 mei tot en met dinsdag 26 juni 2018 tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij de Publieksbalie, balie Bouwen, Wonen en Ondernemen in het stadhuis, Noordersingel 33 te Assen. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Een ieder kan op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in combinatie met artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening binnen de bovengenoemde termijn zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen tegen een ontwerpbestemmingsplan kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Assen, Postbus 30018, 9400 RA Assen.

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van het plan door de gemeenteraad.

 

Assen, 15 mei 2018