Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeiderdorpStaatscourant 2018, 26676VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het instellen van een voetgangersoversteekplaats op het parkeerterrein bij winkelcentrum Santhorst te Leiderdorp

Logo Leiderdorp

Registratienummer: Z/17/054060/119303

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat Santhorst een winkelcentrum is, gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Leiderdorp; d

dat rondom dit winkelcentrum een snelheidsregime van 30km/uur geldt;

dat winkelcentrum Santhorst veel aantrekkingskracht heeft op zowel voetgangers, als autoverkeer;

dat er om die reden veel oversteekbewegingen van en naar het winkelcentrum zijn;

dat bewoners en bezoekers vanuit van het gebied rondom Winkelcentrum Santhorst hebben verzocht om een voetgangersoversteekplaats te realiseren;

dat de meest ideale positie voor deze voetgangersoversteekplaats loopt vanaf de Laan van Berendrecht richting de Laan van Ouderzorg;

dat normaliter geen voetgangersoversteekplaatsen worden gerealiseerd in 30 km/uur-zones;

dat hierop, vanwege de hoge intensiteiten voetgangers en autoverkeer, in dit geval een uitzondering wordt gemaakt;

dat de voetgangersoversteekplaats op een plateau komt te liggen om daarmee de aanwezigheid ervan te benadrukken;

dat dit besluit bijdraagt aan het waarborgen van het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers; d

dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

dat er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie;    

 

Gelet op de bepalingen in de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

B E S L U I T  

 

1. Een voetgangersoversteekplaats zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990 te realiseren, ter hoogte van de Laan van Berendrecht richting de Laan van Ouderzorg over de Van Diepeningenlaan, zoals weergegeven op bijgevoegde situatietekening;

2. Deze verkeersmaatregel kenbaar te maken aan de weggebruiker door middel van het aanbrengen van de witte markering op het wegdek en het plaatsen van bord L2 uit bijlage I van het RVV 1990;

3. Dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad en gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

 

  •  

Leiderdorp, 9 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Leiderdorp, namens dezen,

ir. R. Verhoeven

Beleidsmedewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.