Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 26013

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Zutphen: tijdelijke verkeersmaatregelen Groenmarkt, Zaadmarkt en Vliegendijk in verband met het evenement Roparun op 20 en 21 mei 2018

Logo Zutphen

Team Veiligheid: 121857

Zutphen: 17 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Zutphen;

gelet op:

artikel 2, lid 1, onder a van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994;

artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

overwegende,

dat op 20 en 21 mei 2018 de doorkomst van de Roparun is in Warnsveld en Zutphen;

dat de deelnemers aan de Roparun over het algemeen als gewone weggebruikers aan het verkeer deelnemen;

dat de route onder andere via de Zaadmarkt en de Groenmarkt gaat;

dat op deze terreinen en op een deel van de Vliegendijk diverse objecten worden geplaatst en allerlei activiteiten plaatsvinden in het kader van de Roparun;

dat deze terreinen in verband met het evenement dan ook gevrijwaard moeten zijn van geparkeerde auto’s en alleen toegankelijk zijn voor voetgangers;

dat voorafgaand aan en na afloop van het evenement bovendien diverse werkzaamheden moeten worden verricht om de terreinen in te richten en op te ruimen;

dat de veiligheid van onder andere de deelnemers en bezoekers van het evenement in gevaar kan komen als er geen maatregelen worden getroffen tijdens (de voorbereiding van) het evenement;

dat door het tijdelijk afsluiten van de Groenmarkt, de Zaadmarkt en een deel van de Vliegendijk die veiligheid wel kan worden geboden;

dat de betreffende wegen zijn gelegen binnen de grenzen van en in beheer zijn bij de gemeente Zutphen;

dat op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg is gepleegd met de politie van de eenheid Oost-Nederland, District Noord- en Oost-Gelderland, team IJsselstreek;

b e s l u i t e n:

de Groenmarkt, de Zaadmarkt en de Vliegendijk (tussen Weg naar Voorst en Dwarsstraat) vanaf 20 mei 2018 om 14.00 uur tot 21 mei 2018 om 10.00 uur gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Namens burgemeester en wethouders van Zutphen,

de medewerker van het team Veiligheid

Lisette Senger

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

Wilt u toch bezwaar maken? Schrijf dan een bezwaarschrift en stuur deze naar ons op. Dit moet binnen zes weken na de dag waarop wij dit besluit hebben bekendgemaakt.

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

• uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres

• de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat

• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit

• uw handtekening

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl