Dubbelen burgerlijke stand en latere vermeldingen

Datum: 25 april 2018

Kenmerk: Alg/5950

1. Inleiding

In deze circulaire wordt u geïnformeerd over de condities waaronder de dubbelen van de akten van de Burgerlijke Stand (DBS) en de daarbij behorende latere vermeldingen in digitale vorm aan de Justitiële Informatiedienst (Justid) aangeleverd kunnen worden.

Deze digitale aanlevering vindt zijn grondslag in:

  • de Archiefwet, het Archiefbesluit 1995 en de Archiefregeling;

  • het Besluit Burgerlijke Stand 1994 en de daarbij behorende regelingen ‘Verzending tekst Latere Vermeldingen bij dubbelen akten burgerlijke stand’ (Stcrt. 2004, 94) en ‘Papier, andere gegevensdragers en middelen voor de opmaak van de akten van de burgerlijke stand’.

2. Kwaliteitsborging werkproces

2.1 Algemeen

De ambtenaar van de burgerlijke stand is verantwoordelijk voor een volledige aanlevering van kwalitatief hoogwaardige dubbelen van de akten en de latere vermeldingen conform eerder genoemde regelgeving. Om dit ook in het kader van de digitale aanlevering te waarborgen, wordt in deze circulaire enerzijds een aantal extra controleprocedures voorgeschreven die in het werkproces opgenomen dienen te worden en anderzijds worden technisch inhoudelijke specificaties gegeven waaraan de te gebruiken archiefbescheiden qua materiaal, indeling en ordening moeten voldoen. Verder wordt aandacht besteed aan de latere vermeldingen die betrekking hebben op akten die al overgebracht zijn naar een archiefbewaarplaats.

2.2 Controleprocedures

a. Kwantitatief

Indien u digitaal gaat aanleveren, hoeft u de akte of latere vermelding slechts in enkelvoud op te maken. Om de volledigheid van de dubbelen te waarborgen, dienen de volgende controleprocedures in het werkproces te worden opgenomen:

Gelijk aantal opgemaakte en gescande akten en latere vermeldingen

Het aantal opgemaakte akten en latere vermeldingen in een gegeven periode dient overeen te komen met het aantal gescande akten en latere vermeldingen van die gegeven periode.

Gelijk aantal gescande en aangeleverde akten en latere vermeldingen

Het aantal gescande akten en latere vermeldingen in een gegeven periode dient overeen te komen met het aantal digitaal aangeleverde akten en latere vermeldingen van die gegeven periode. Hiertoe dient een adequate administratie bijgehouden te worden zoals te vinden onder 4. Machtigingsprocedure voor digitale aanlevering.

b. Kwalitatief

Om de kwaliteit van de digitale dubbelen te waarborgen, zijn er naast technisch inhoudelijke randvoorwaarden ook enkele kwalitatieve controleprocedures nodig:

Visuele controle na scanning

Na het scannen van een akte of latere vermelding dient de digitale dubbele direct visueel door de ambtenaar van de burgerlijke stand gecontroleerd te worden, teneinde vast te stellen of de akte of latere vermelding qua kopie van voldoende kwaliteit is.

Onderhoud scanner

De te gebruiken scanapparatuur dient regelmatig schoongemaakt te worden, zodat (naast het voldoen aan de later genoemde technisch inhoudelijke specificaties) ook de scherpte van de digitale kopie gewaarborgd blijft.

De gemeente dient een onderhoudscontract met de leverancier te hebben voor de te gebruiken scanner.

3. Technisch inhoudelijke randvoorwaarden

De digitale dubbelen van de akten en de latere vermeldingen dienen duurzaam, geordend en toegankelijk gearchiveerd te worden. Om dit te waarborgen zijn technisch inhoudelijke randvoorwaarden gesteld die in de bijlage zijn opgenomen. Deze zijn van belang voor de in te zetten ICT-middelen. Als zodanig kunt u dit bij de implementatie opdragen aan uw IT-organisatie.

4. Machtigingsprocedure voor digitale aanlevering

Artikel 7 van de Archiefwet 1995 bepaalt dat de zorgdrager bevoegd is archiefbescheiden te vervangen. Op grond daarvan is Justid, namens de zorgdrager (minister van Justitie en Veiligheid), bevoegd de dubbelen en latere vermeldingen te vervangen door digitale reproducties en zo nodig de papieren dubbelen en latere vermeldingen na digitalisering te vernietigen. Om de digitaal aan te leveren dubbelen in een goede geordende en toegankelijke staat te kunnen ontvangen en te laten aansluiten op de ordening van de door Justid te digitaliseren dubbelen en latere vermeldingen, is het nodig hieraan eisen te stellen. Om in het bezit te komen van de door Justid te verstrekken machtiging voor digitale aanlevering dienen de volgende stappen te worden doorlopen.

  • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand doet bij Justid een aanvraag voor een machtiging ten behoeve van het digitaal aanleveren op een geordende en toegankelijke wijze van de dubbelen van de akten en de latere vermeldingen.

  • 2. Op basis van hetgeen in deze circulaire gestelde, wordt door de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand het werkproces aangepast. Hij dient de beschrijving van de administratieve organisatie van betreffende werkprocessen (een processchema met een beschrijving van de processen) aan te passen en deze te zenden aan Justid. Daarbij dient een CD-ROM met de digitale reproducties van de dubbelen van de akten en latere vermeldingen te worden aangemaakt. Deze wordt opgestuurd naar Justid.

  • 3. Justid toetst zowel de procedurele waarborging als ook de technisch inhoudelijke waarborgen. De technisch inhoudelijke toetsing zal ook door een derde onafhankelijke instantie uitgevoerd worden.

  • 4. Indien goedkeuring wordt gegeven, ontvangt de aanvrager een machtiging voor digitale aanlevering van de dubbelen en kan worden gestart met de aanlevering. Mocht dit niet het geval zijn, dan zullen redenen worden gegeven voor de afwijzing. In dat geval dient vanaf stap 2 of 3 de procedure opnieuw doorlopen te worden.

5. Niet te digitaliseren latere vermeldingen

Wanneer dubbelen van de burgerlijke stand niet meer in de centrale archiefbewaarplaats (bij Justid) worden bewaard, kunnen latere vermeldingen van deze akten niet meer aan Justid in beheer worden gegeven. Deze latere

vermeldingen dienen voorlopig in papieren vorm naar de rijksarchieven in de provincie gestuurd te worden, opdat het verband tussen de latere vermeldingen en de papieren dubbele akten, waarop zij betrekking hebben, kan worden gelegd. Dit betreft vooralsnog de latere vermeldingen die betrekking hebben op de akten tot en met 1980. De rijksarchieven worden ook wel Regionaal Historische Centra (RHC) genoemd.

Justid zal de gemeenten in de toekomst in kennis stellen van de overbrenging van de dubbelen burgerlijke stand naar de RHC, zodat duidelijk is welke latere vermeldingen naar de RHC’s gezonden moeten worden.

6. Inlichtingen

Nadere informatie in verband met deze circulaire is te vinden op de website van de Justitiële Informatiedienst (www.justid.nl) of kan telefonisch verkregen worden via 088-998 9000.

7. Geldigheidsduur circulaire

Deze circulaire geldt vanaf de datum waarop deze is gepubliceerd in de Staatscourant en geldt zolang er een wettelijke grondslag is om dubbelen van de burgerlijke stand en latere vermeldingen in digitale vorm aan te kunnen leveren aan de centrale bewaarplaats (Justid).

8. Vervanging circulaire

Deze circulaire vervangt de gepubliceerde circulaire De aanlevering van digitale dubbelen van de burgerlijke stand en van digitale latere vermeldingen behorend bij akten van de burgerlijke stand aan de Centrale Justitiële Documentatie van 7 mei 2004, die in werking is getreden d.d. 19 mei 2004.

De Minister van Justitie en Veiligheid, namens deze, Algemeen directeur Justitiële Informatiedienst, W. Lodder

BIJLAGE 1

Technische specificaties

a. CD-ROM

De optische schijven dienen te voldoen aan de ISO 9660 norm. De beschrijving van deze norm is als volgt:

ISO 9660: Information processing. Volume and file structure of CD-ROM for information interchange.

b. Opschrift op de CD-ROM

Er dient geen opschrift op de optische schijf zelf te worden geplaatst.

c. De verpakking

De verpakking van de CD-ROM mag geen polyvinylchloride bevatten. Daarnaast dient de verpakking stofvrij te zijn en te bestaan uit harde kunststof waaruit geen stoffen kunnen vrijkomen die reacties kunnen aangaan met de verpakte optische schijven.

d. Het labelen van de verpakking

Er dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van een inlegvel.

e. Het imagetype

Het image van de (gescande) akte dient van het image formaat type ITU T4 te zijn. Het tiff-bestand dient de volgende eigenschappen, color 1 bit(=z/w), compressie 4, met x en y resolutie van 300 dpi.

f. De scanner

De scan dient minimaal met 300 dpi te worden gescand, zowel horizontaal als verticaal. De scherpte en het contrast dienen optimaal te worden ingesteld.

g. Verpakking en verzending

De CD-ROM dient in een hoogwaardige transportverpakking verzonden te worden. Er dient minimaal gebruik gemaakt te worden van een met luchtkussenfolie (bubbeltjes plastic) gevoerde enveloppe waarin de CD-ROM in eerder genoemde verpakking verzonden kan worden. De digitale dubbelen zullen evenals de papieren dubbelen via aangetekende post worden verstuurd aan de Justitiële Informatiedienst.

Het postadres is:

Aan de beheerder van de centrale bewaarplaats voor de dubbelen van de burgerlijke stand Postbus 290

7600 AG Almelo

Ordening en toegankelijkheid

Hieronder zal nu op de ordening en toegankelijkheid van de Dubbelen Burgerlijke Stand op de CD-ROM worden ingegaan.

h. Inlegvel

Het inlegvel van de CD-ROM dient als titel ‘Dubbelen Burgerlijke Stand’ te dragen. Als subtitel dient het jaar, de gemeentenaam, de gemeentecode en de CD-ROM volumenaam te worden genoemd.

i. Volumenaam

Voordat de CD-ROM wordt gebrand, wordt er door het desbetreffende brandprogramma de mogelijkheid gegeven om een volumenaam aan de CD-ROM toe te kennen.

Bij de CD-ROM voor de digitale dubbelen van de akten en latere vermeldingen dienen de volgende gegevens te worden vermeld in de volumenaam: de gemeente code, direct gevolgd door de laatste 2 cijfers van het jaartal, direct gevolgd door het volgnummer van de CD-ROM. Het volgnummer is het nummer van de CD-ROM in het betreffende jaar.

Zo zal de volumenaam voor de eerste CD-ROM met de dubbelen van de akten uit de gemeente Aalsmeer (gemeentecode 0358) over het jaar 2018 zijn: 03581801

j. De folderstructuur

De CD-ROM dient twee mappen te bevatten. Te weten:

De map ‘index’ en de map ‘images’

k. chematisch weergegeven.

<<Stationsaanduiding>>

|- index

|- images

l. Het indexbestand

In de map ‘index’ dient het indexbestand geplaatst te worden. De naam van het indexbestand dient te zijn: ‘index.txt’

Het index bestand dient per image bestand een regel te bevatten die als volgt is opgebouwd: ‘jaar’,’gemeente code’,’akte soort’,’LV’,’aktenummer’,’path’

Waarvoor geldt:

Velden worden geopend en afgesloten door aanhalingstekens(‘). Velden worden gescheiden door een komma(,). Een regel wordt afgesloten met CR/LF.

Veld

Opbouw

Opmerking

Jaar

4 cijfers

Jaar van opmaak van de akte. In geval van een latere vermelding dient het jaar waarop de latere vermelding betrekking heeft hier te worden vermeld

Gemeentecode

4 cijfers

Zie bijlage gemeentecode

Aktesoort

3 karakters

Zie bijlage codering aktesoort

LV

1 karakter (J of N)

In geval het een latere vermelding betreft, wordt dit met een J aangegeven.

Anders dient dit veld de waarde N te bevatten

Aktenummer

6 karakters

Volledig aktenummer

Path

\images\<imagenaam.tif>

Path inclusief bestandsnaam naar bijbehorende tif bestand

m. De image benamingen

In de map ‘images’ dienen de tiff-bestanden geplaatst te worden. De images dienen een bestandsnaam te krijgen welke bestaat uit een 8 cijferig nummer gevolgd door de extensie ‘.tif’. Het eerste image zal derhalve de bestandsnaam: ‘00000001.tif’ krijgen.

n. Te gebruiken coderingen

Codering aktesoorten

CODE

Omschrijving

GEB

Geboorten

HUW

Huwelijken

OVE

Overlijden

ECH

Echtscheidingen

PAR

Partnerschappen

Codering provinciën

Code

Provincie

01

Drenthe

02

Flevoland

03

Friesland

04

Gelderland

05

Groningen

06

Limburg

07

Noord-Brabant

08

Noord-Holland

09

Overijssel

10

Utrecht

11

Zeeland

12

Zuid-Holland

Codering Gemeenten

CODE

GME_CODE

NAAM

DT_AANVANG

DT_OPHEFFING

1680

 

Aa en Hunze

01-01-1998

 

1000

0686

Aagtekerke

01-01-1800

30-06-1966

0738

 

Aalburg

01-01-1800

 

0358

 

Aalsmeer

01-01-1800

 

1001

0866

Aalst

01-01-1800

31-12-1922

0197

 

Aalten

01-01-1800

 

0648

1698

Aardenburg

01-01-1800

31-12-1994

1002

0484

Aarlanderveen

01-01-1800

31-12-1917

0739

1659

Aarle-Rixtel

01-01-1800

31-12-1996

0359

0529

Abbekerk

01-01-1800

31-12-1978

0481

0568

Abbenbroek

01-01-1800

31-12-1979

0305

0736

Abcoude

01-05-1941

31-12-2010

1003

0305

Abcoude-Baambrugge

01-01-1800

30-04-1941

1004

0305

Abcoude-Proostdij

01-01-1800

30-04-1941

1301

1215

Abtsregt

01-01-1800

31-08-1855

1302

0328

Achthoven

01-01-1800

07-09-1857

0059

 

Achtkarspelen

01-01-1800

 

1005

1224

Achttienhoven

01-01-1800

31-12-1953

1303

0569

Achttienhoven bij Nwkoop

01-01-1800

31-08-1855

1304

1215

Ackersdijk Ca

01-01-1800

31-08-1855

0001

0053

Adorp

01-01-1800

31-12-1989

0002

0056

Aduard

01-01-1800

31-12-1989

1006

0074

Aengwirden

01-01-1800

30-06-1934

0360

0383

Akersloot

01-01-1800

31-12-2001

0482

 

Alblasserdam

01-01-1800

 

0613

 

Albrandswaard

01-01-1985

 

0477

0592

Albrandswaard (Oud)

01-01-1800

31-08-1841

1007

0808

Alem, Maren en Kessel

01-01-1800

31-12-1957

0483

1884

Alkemade

01-01-1800

31-12-2008

0361

 

Alkmaar

01-01-1800

 

0141

 

Almelo

01-01-1913

 

0034

 

Almere

01-01-1984

 

0740

0874

Almkerk

01-01-1800

31-12-1972

1008

0484

Alphen

01-01-1800

31-12-1917

0484

 

Alphen aan den Rijn

01-01-1918

 

0741

1723

Alphen en Riel

01-01-1800

31-12-1996

1723

 

Alphen-Chaam

01-01-1997

 

0142

1735

Ambt Delden

01-01-1800

31-12-2000

1679

1669

Ambt Montfort

01-02-1994

31-12-2006

1009

0141

Ambt-Almelo

01-01-1800

31-12-1913

1010

0222

Ambt-Doetinchem

01-01-1800

31-12-1919

1011

0160

Ambt-Hardenberg

01-01-1800

30-04-1941

1012

0175

Ambt-Ommen

01-01-1800

30-04-1923

1013

0185

Ambt-Vollenhove

01-01-1800

31-01-1942

0883

0935

Amby

01-01-1800

30-06-1970

0485

0707

Ameide

01-01-1800

31-12-1985

0060

 

Ameland

01-01-1800

 

0306

1581

Amerongen

01-01-1800

31-12-2005

0307

 

Amersfoort

01-01-1800

 

0486

0491

Ammerstol

01-01-1800

31-12-1984

0198

0263

Ammerzoden

01-01-1800

31-12-1998

0362

 

Amstelveen

01-01-1964

 

0884

0962

Amstenrade

01-01-1800

31-12-1981

0363

 

Amsterdam

01-01-1800

 

0742

0874

Andel

01-01-1800

31-12-1972

0364

0420

Andijk

01-01-1800

31-12-2010

0199

0299

Angerlo

01-01-1800

31-12-2004

1014

0390

Ankeveen

01-01-1800

31-07-1966

0105

1680

Anloo

01-01-1800

31-12-1997

0366

1911

Anna Paulowna

18-07-1870

31-12-2011

0200

 

Apeldoorn

01-01-1800

 

0201

0290

Appeltern

01-01-1800

31-12-1983

0003

 

Appingedam

01-01-1800

 

0885

0983

Arcen en Velden

01-01-1800

31-12-2009

0487

0689

Arkel

01-01-1800

31-12-1985

0649

0687

Arnemuiden

01-01-1800

31-12-1996

0202

 

Arnhem

01-01-1800

 

0488

0287

Asperen

01-01-1800

31-12-1985

0106

 

Assen

01-01-1800

 

0367

0479

Assendelft

01-01-1800

31-12-1973

0743

 

Asten

01-01-1800

 

0368

0558

Avenhorn

01-01-1800

31-12-1978

0143

0160

Avereest

01-01-1800

31-12-2000

0650

0715

Axel

01-01-1800

31-12-2002

0061

0103

Baarderadeel

01-01-1800

31-12-1983

1015

0867

Baardwijk

01-01-1800

31-12-1921

0651

0654

Baarland

01-01-1800

31-12-1969

0744

 

Baarle-Nassau

01-01-1800

 

0308

 

Baarn

01-01-1800

 

0886

0920

Baexem

01-01-1800

31-12-1990

0004

0053

Baflo

01-01-1800

31-12-1989

0745

1652

Bakel en Milheeze

01-01-1800

31-12-1996

1016

0271

Balgoij

01-01-1800

30-04-1923

1246

0498

Bangert

01-01-1979

31-12-1979

0489

 

Barendrecht

01-01-1886

 

0203

 

Barneveld

01-01-1800

 

0062

0070

Barradeel

01-01-1800

31-12-1983

0369

0412

Barsingerhorn

01-01-1800

31-12-1989

1017

0632

Barwoutswaarder

01-01-1800

31-01-1964

0204

0296

Batenburg

01-01-1800

31-12-1983

1018

0702

Bath

01-01-1800

31-12-1877

0144

0150

Bathmen

01-01-1800

31-12-2004

0005

 

Bedum

01-01-1800

 

0887

1937

Beegden

01-01-1800

31-12-1990

0888

 

Beek

01-01-1800

 

0746

1659

Beek en Donk

01-01-1800

31-12-1996

1247

0832

Beek NB

01-01-1942

31-12-1950

0370

 

Beemster

01-01-1800

 

0747

1684

Beers

01-01-1800

31-12-1993

0006

1661

Beerta

01-01-1800

30-06-1991

0205

0236

Beesd

01-01-1800

31-12-1977

0889

 

Beesel

01-01-1800

 

0371

0478

Beets

01-01-1800

31-07-1970

0107

1697

Beilen

01-01-1800

31-12-1997

0890

0983

Belfeld

01-01-1800

31-12-2000

0007

1950

Bellingwedde

01-01-1968

31-12-2017

1019

0007

Bellingwolde

01-01-1800

31-08-1968

0891

0936

Bemelen

01-01-1800

31-12-1981

0206

1705

Bemmel

01-01-1800

31-12-2002

0372

0377

Bennebroek

01-01-1800

31-12-2008

0309

0331

Benschop

01-01-1800

31-12-1988

1305

0490

Benthorn

01-01-1800

31-12-1845

0490

0646

Benthuizen

01-01-1800

31-12-1990

1945

 

Berg en Dal

01-01-2016

 

0892

0994

Berg en Terblijt

01-01-1800

31-12-1981

0491

1931

Bergambacht

01-01-1800

31-12-2014

1724

 

Bergeijk

01-01-1999

 

0893

 

Bergen (L)

01-01-1800

 

0373

 

Bergen (NH)

01-01-1800

 

0748

 

Bergen op Zoom

01-01-1800

 

0749

1724

Bergeyk

01-01-1800

31-12-1998

0207

1955

Bergh

01-01-1800

31-12-2004

0208

0296

Bergharen

01-01-1800

31-12-1983

0750

0828

Berghem

01-01-1800

31-12-1993

0492

1621

Bergschenhoek

01-01-1800

31-12-2006

0493

1621

Berkel en Rodenrijs

01-01-1800

31-12-2006

0751

0855

Berkel-Enschot

01-01-1800

31-12-1996

1859

 

Berkelland

01-01-2005

 

1306

0397

Berkenrode

01-01-1800

31-12-1857

0494

0491

Berkenwoude

01-01-1800

31-12-1984

0374

0558

Berkhout

01-01-1800

31-12-1978

0752

0845

Berlicum

01-01-1800

31-12-1995

1721

 

Bernheze

28-01-1995

 

0568

1930

Bernisse

01-01-1980

31-12-2014

1020

0867

Besoijen

01-01-1800

31-12-1928

0753

 

Best

01-01-1800

 

1021

0756

Beugen en Rijkevoort

01-01-1800

30-04-1942

0209

 

Beuningen

01-01-1800

 

0210

0214

Beusichem

01-01-1800

31-12-1977

0375

 

Beverwijk

01-01-1800

 

0008

0010

Bierum

01-01-1800

31-12-1989

0652

0715

Biervliet

01-01-1800

31-03-1970

1022

0720

Biggekerke

01-01-1800

30-06-1966

1309

1221

Bijlmermeer

01-01-1800

31-12-1845

0894

0963

Bingelrade

01-01-1800

31-12-1981

0585

 

Binnenmaas

01-01-1984

 

1728

 

Bladel

01-01-1997

 

0754

1728

Bladel en Netersel

01-01-1800

31-12-1996

0145

0195

Blankenham

01-01-1800

31-12-1972

0376

 

Blaricum

01-01-1800

 

0495

1621

Bleiswijk

01-01-1800

31-12-2006

1307

0509

Blert

01-01-1800

31-08-1855

1262

0496

Bleskensgraaf

01-01-1800

31-08-1855

0496

0693

Bleskensgraaf Ca

01-01-1800

31-12-1985

1308

1215

Blesland

01-01-1800

31-12-1832

0377

 

Bloemendaal

01-01-1800

 

0378

0405

Blokker

01-01-1800

31-12-1978

0146

0194

Blokzijl

01-01-1800

31-12-1972

0055

0080

Boarnsterhim

03-01-1985

31-12-2013

0895

0965

Bocholtz

01-01-1800

31-12-1981

0497

1901

Bodegraven

01-01-1800

31-12-2010

1901

 

Bodegraven-Reeuwijk

01-01-2011

 

0755

 

Boekel

01-01-1800

 

1023

0774

Bokhoven

01-01-1800

31-12-1921

0064

1900

Bolsward

01-01-1800

31-12-2010

1025

1236

Bommenede

01-01-1800

21-12-1864

0057

0055

Boornsterhem

01-01-1984

02-01-1985

0211

1859

Borculo

01-01-1800

31-12-2004

0108

1681

Borger

01-01-1800

31-12-1997

1681

 

Borger-Odoorn

01-01-1998

 

0896

0935

Borgharen

01-01-1800

30-06-1970

1026

0858

Borkel en Schaft

01-01-1800

30-04-1934

0897

1883

Born

01-01-1800

31-12-2000

0147

 

Borne

01-01-1800

 

0654

 

Borsele

01-01-1970

 

1254

0654

Borssele

01-01-1800

31-12-1969

1027

0719

Boschkapelle

01-01-1800

30-06-1936

0499

0484

Boskoop

01-01-1800

31-12-2013

0379

0532

Bovenkarspel

01-01-1800

31-12-1978

0756

 

Boxmeer

01-01-1800

 

0757

 

Boxtel

01-01-1800

 

0212

0297

Brakel

01-01-1800

31-12-1998

0500

0693

Brandwijk

01-01-1800

31-12-1985

0758

 

Breda

01-01-1800

 

0194

0181

Brederwiede

01-01-1973

31-12-2000

0655

0692

Breskens

01-01-1800

31-03-1970

0311

1904

Breukelen

01-01-1949

31-12-2010

1028

0311

Breukelen-Nijenrode

01-01-1800

31-12-1948

1029

0311

Breukelen-Sint Pieters

01-01-1800

31-12-1948

0501

 

Brielle

01-01-1800

 

1030

0627

Broek

01-01-1800

30-06-1870

0380

0852

Broek in Waterland

01-01-1800

31-12-1990

1031

0416

Broek op Langedijk

01-01-1800

31-07-1941

0898

1507

Broekhuizen

01-01-1800

31-12-2000

1032

0968

Broeksittard

01-01-1800

30-09-1942

1876

 

Bronckhorst

01-01-2005

 

0656

1676

Brouwershaven

01-01-1800

31-12-1996

0657

1676

Bruinisse

01-01-1800

31-12-1996

0213

 

Brummen

01-01-1800

 

0899

 

Brunssum

01-01-1800

 

0759

1706

Budel

01-01-1800

27-01-1998

1033

0914

Buggenum

01-01-1800

30-09-1942

1034

0363

Buiksloot

01-01-1800

31-12-1920

0900

0938

Bunde

01-01-1800

31-12-1981

0312

 

Bunnik

01-01-1800

 

0313

 

Bunschoten

01-01-1800

 

0214

 

Buren

01-01-1800

 

1035

0725

Burgh

01-01-1800

31-12-1960

0381

1942

Bussum

01-01-1800

31-12-2015

0215

0236

Buurmalsen

01-01-1800

31-12-1977

1310

1226

Cabauw

01-01-1800

07-09-1857

0901

0936

Cadier en Keer

01-01-1800

31-12-1981

0658

0692

Cadzand

01-01-1800

31-03-1970

0382

0476

Callantsoog

01-01-1800

31-12-1989

1036

0849

Capelle

01-01-1800

31-12-1922

0502

 

Capelle aan den IJssel

01-01-1800

 

0383

 

Castricum

01-01-1800

 

0760

1723

Chaam

01-01-1800

31-12-1996

1037

0599

Charlois

01-01-1800

27-02-1895

1311

0554

Cillaarshoek

01-01-1800

31-12-1831

0659

0677

Clinge

01-01-1800

31-03-1970

0109

 

Coevorden

01-01-1800

 

1038

0682

Colijnsplaat

01-01-1800

31-03-1941

0314

0352

Cothen

01-01-1800

31-12-1995

1706

 

Cranendonck

28-01-1998

 

0611

 

Cromstrijen

01-01-1984

 

1039

0865

Cromvoirt

01-01-1800

31-12-1932

1684

 

Cuijk

01-01-1994

 

0761

1684

Cuijk en Sint Agatha

01-01-1800

31-12-1993

0216

 

Culemborg

01-01-1800

 

0110

0109

Dalen

01-01-1800

31-12-1997

0148

 

Dalfsen

01-01-1800

 

0065

1891

Dantumadeel

01-01-1800

31-12-2008

1891

 

Dantumadiel

01-01-2009

 

1312

0326

Darthuizen

01-01-1800

07-09-1857

0310

 

De Bilt

01-01-1800

 

1921

1940

De Friese Meren

01-01-2014

30-06-2015

1940

 

De Fryske Marren

01-07-2015

 

0552

1783

De Lier

01-01-1800

31-12-2003

1663

 

De Marne

01-01-1992

 

1345

0507

De Mijl

01-01-1800

30-01-1857

1404

0171

De Noordoostel. Polder

01-01-1800

30-06-1962

0440

0365

De Rijp

01-01-1800

31-07-1970

0736

 

De Ronde Venen

01-01-1989

 

1385

0534

De Vennip

01-01-1800

14-08-1855

1392

0308

De Vuursche

01-01-1800

30-11-1857

1222

0870

De Werken en Sleeuwijk

01-01-1800

30-09-1950

0135

1690

De Wijk

01-01-1800

31-12-1997

1690

 

De Wolden

01-01-1998

 

0217

0236

Deil

01-01-1800

31-12-1977

1040

0599

Delfshaven

01-01-1800

13-01-1886

0503

 

Delft

01-01-1800

 

0010

 

Delfzijl

01-01-1800

 

1024

0580

Den Bommel

01-01-1800

31-12-1965

0768

0845

Den Dungen

01-01-1800

31-12-1995

0159

0186

Den Ham

01-01-1800

31-12-2000

0400

 

Den Helder

01-01-1800

 

0149

1774

Denekamp

01-01-1800

31-05-2002

0762

 

Deurne

01-01-1926

 

1041

0762

Deurne en Liessel

01-01-1800

31-12-1925

1042

0835

Deursen en Dennenburg

01-01-1800

30-04-1923

0150

 

Deventer

01-01-1800

 

0218

1955

Didam

01-01-1800

31-12-2004

1043

0835

Dieden,Demen en Langel

01-01-1800

30-04-1923

0384

 

Diemen

01-01-1800

 

0151

1735

Diepenheim

01-01-1800

31-12-2000

0152

0150

Diepenveen

01-01-1800

31-12-1998

0763

0798

Diessen

01-01-1800

31-12-1996

0111

1701

Diever

01-01-1800

31-12-1997

1774

 

Dinkelland

01-06-2002

 

0764

0851

Dinteloord Ca

01-01-1800

31-12-1996

1044

0792

Dinther

01-01-1800

31-12-1968

0219

0197

Dinxperlo

01-01-1800

31-12-2004

0504

1924

Dirksland

01-01-1800

31-12-2012

0220

0258

Dodewaard

01-01-1800

31-12-2001

0221

 

Doesburg

01-01-1800

 

0222

 

Doetinchem

01-01-1920

 

0066

0058

Dokkum

01-01-1800

31-12-1983

0660

0717

Domburg

01-01-1800

31-12-1996

1045

0858

Dommelen

01-01-1800

30-04-1934

0766

 

Dongen

01-01-1800

 

0058

 

Dongeradeel

01-01-1984

 

0067

0139

Doniawerstal

01-01-1800

31-12-1983

0315

1581

Doorn

01-01-1800

31-12-2005

0223

0230

Doornspijk

01-01-1800

31-07-1974

1046

0274

Doorwerth

01-01-1800

30-04-1923

0505

 

Dordrecht

01-01-1800

 

1313

0239

Dorth

01-01-1800

30-06-1831

0498

 

Drechterland

01-01-1980

 

1047

0656

Dreischor

01-01-1800

31-12-1960

0224

0290

Dreumel

01-01-1800

31-12-1983

1048

0316

Driebergen

01-01-1800

30-04-1931

0316

1581

Driebergen-Rijsenburg

01-05-1931

31-12-2005

0506

0595

Driebruggen

01-02-1964

31-12-1988

1248

0263

Driel

01-01-1800

31-07-1944

0661

0654

Driewegen

01-01-1800

31-12-1969

1719

 

Drimmelen

25-04-1998

 

1049

0771

Drongelen

01-01-1800

30-04-1923

1263

1049

Drongelen, Hangoort Ca

01-01-1800

31-07-1908

0303

 

Dronten

01-01-1972

 

0767

0797

Drunen

01-01-1800

31-12-1996

0225

 

Druten

01-01-1800

 

0507

0505

Dubbeldam

01-01-1800

30-06-1970

1314

0320

Duist

01-01-1800

07-09-1857

0662

1676

Duiveland

01-01-1961

31-12-1996

0226

 

Duiven

01-01-1800

 

1050

0688

Duivendijke

01-01-1800

31-12-1960

1051

0770

Duizel en Steensel

01-01-1800

31-12-1922

0769

0870

Dussen

01-01-1800

31-12-1996

1264

0769

Dussen, Munster Ca

01-01-1800

31-07-1908

0112

1701

Dwingeloo

01-01-1800

31-12-1997

0902

1711

Echt

01-01-1800

31-12-2002

0227

0258

Echteld

01-01-1800

31-12-2001

1711

 

Echt-Susteren

01-01-2003

 

1315

0385

Edam

01-01-1800

31-12-1974

0385

 

Edam-Volendam

01-01-1975

 

0228

 

Ede

01-01-1800

 

1052

0648

Eede

01-01-1800

31-03-1941

0113

0136

Eelde

01-01-1800

31-12-1997

0317

 

Eemnes

01-01-1800

 

1651

 

Eemsmond

01-01-1992

 

0011

0045

Eenrum

01-01-1800

31-12-1989

0770

 

Eersel

01-01-1800

 

0771

0738

Eethen

01-05-1923

31-12-1972

1255

1060

Eethen, Genderen Ca

01-01-1800

31-07-1908

0357

0373

Egmond

01-07-1978

31-12-2000

0386

0357

Egmond aan Zee

01-01-1800

30-06-1978

0387

0357

Egmond-Binnen

01-01-1800

30-06-1978

0229

1859

Eibergen

01-01-1800

31-12-2004

0905

1903

Eijsden

01-01-1800

31-12-2010

1903

 

Eijsden-Margraten

01-01-2011

 

0772

 

Eindhoven

01-01-1800

 

0230

 

Elburg

01-01-1800

 

1053

0688

Elkerzee

01-01-1800

31-12-1960

1054

0688

Ellemeet

01-01-1800

31-12-1960

0663

0654

Ellewoutsdijk

01-01-1800

31-12-1969

0903

0971

Elsloo

01-01-1800

31-12-1981

0231

1734

Elst

01-01-1800

31-12-2000

1055

 

Elten (Drostambt)

23-04-1949

31-07-1963

0114

 

Emmen

01-01-1800

 

1056

0740

Emmikhoven & Waardhuizen

01-01-1800

14-07-1879

0773

0796

Empel en Meerwijk

01-01-1800

31-03-1971

0774

0796

Engelen

01-01-1800

31-03-1971

0388

 

Enkhuizen

01-01-1800

 

0153

 

Enschede

01-01-1800

 

0232

 

Epe

01-01-1800

 

0233

 

Ermelo

01-01-1800

 

0775

0860

Erp

01-01-1800

31-12-1993

0776

0788

Esch

01-01-1800

31-12-1995

1057

0786

Escharen

01-01-1800

30-06-1942

0234

0304

Est en Opijnen

01-01-1800

31-12-1977

1316

0430

Etersheim

01-01-1800

31-12-1847

1251

0777

Etten en Leur

01-01-1800

31-12-1967

0777

 

Etten-Leur

01-01-1968

 

0508

0620

Everdingen

01-01-1800

31-12-1985

0235

0209

Ewijk

01-01-1800

30-06-1980

0904

0928

Eygelshoven

01-01-1800

31-12-1981

0012

0053

Ezinge

01-01-1800

31-12-1989

0068

1722

Ferwerderadeel

01-01-1800

31-12-1998

1722

 

Ferwerderadiel

01-01-1999

 

0778

0878

Fijnaart en Heijningen

01-01-1800

31-12-1996

0013

0006

Finsterwolde

01-01-1800

31-12-1989

0069

0070

Franeker

01-01-1800

31-12-1983

0070

1949

Franekeradeel

01-01-1800

31-12-2017

0071

0653

Gaasterland

01-01-1800

04-06-1985

0653

1921

Gaasterlân-Sleat

05-06-1985

31-12-2013

1058

0257

Gameren

01-01-1800

30-06-1955

1317

1214

Gapinge

01-01-1800

01-10-1857

1059

0747

Gassel

01-01-1800

31-07-1942

0115

1680

Gasselte

01-01-1800

31-12-1997

0779

 

Geertruidenberg

01-01-1800

 

0509

0568

Geervliet

01-01-1800

31-12-1979

0780

1671

Geffen

01-01-1800

31-12-1992

0236

 

Geldermalsen

01-01-1800

 

0781

1771

Geldrop

01-01-1800

31-12-2003

1771

 

Geldrop-Mierlo

01-01-2004

 

0906

1883

Geleen

01-01-1800

31-12-2000

0782

1652

Gemert

01-01-1800

31-12-1996

1652

 

Gemert-Bakel

01-01-1997

 

1060

0771

Genderen

01-08-1908

30-04-1923

0237

1509

Gendringen

01-01-1800

31-12-2004

0238

0206

Gendt

01-01-1800

31-12-2000

0154

1896

Genemuiden

01-01-1800

31-12-2000

0907

 

Gennep

01-01-1800

 

1318

0318

Gerverscop

01-01-1800

07-09-1857

1061

0772

Gestel en Blaarthem

01-01-1800

31-12-1919

0908

0938

Geulle

01-01-1800

31-12-1981

0783

0874

Giessen

01-01-1800

31-12-1972

0510

0689

Giessenburg

01-01-1957

31-12-1985

1063

0523

Giessendam

01-01-1800

31-12-1956

0689

 

Giessenlanden

01-01-1986

 

1062

0510

Giessen-Nieuwkerk

01-01-1800

31-12-1956

0116

1680

Gieten

01-01-1800

31-12-1997

0155

0194

Giethoorn

01-01-1800

31-12-1972

0784

 

Gilze en Rijen

01-01-1800

 

1064

0817

Ginneken en Bavel

01-01-1800

31-12-1941

0511

1924

Goedereede

01-01-1800

31-12-2012

1924

 

Goeree-Overflakkee

01-01-2013

 

0664

 

Goes

01-01-1800

 

1319

0528

Goidschalxoord

01-01-1800

31-08-1855

0785

 

Goirle

01-01-1800

 

1942

 

Gooise Meren

01-01-2016

 

0156

1735

Goor

01-01-1800

31-12-2000

0512

 

Gorinchem

01-01-1800

 

0239

0262

Gorssel

01-01-1800

31-12-2004

0513

 

Gouda

01-01-1800

 

0514

0644

Gouderak

01-01-1800

31-12-1984

0515

0693

Goudriaan

01-01-1800

31-12-1985

0516

0588

Goudswaard

01-01-1800

31-12-1983

0693

1927

Graafstroom

01-01-1986

31-12-2012

0665

0677

Graauw en Langendam

01-01-1800

31-03-1970

1065

0191

Grafhorst

01-01-1800

31-12-1936

0389

0365

Graft

01-01-1800

31-07-1970

0365

0361

Graft-De Rijp

01-08-1970

31-12-2014

0157

0160

Gramsbergen

01-01-1800

31-12-2000

0909

0920

Grathem

01-01-1800

31-12-1990

0786

 

Grave

01-01-1800

 

0910

0897

Grevenbicht

01-01-1800

31-12-1981

0016

0056

Grijpskerk

01-01-1800

31-12-1989

1067

0686

Grijpskerke

01-01-1800

30-06-1966

0667

0692

Groede

01-01-1800

31-03-1970

1322

1082

Groeneveld

01-01-1800

31-08-1854

0240

1586

Groenlo

01-01-1800

18-05-2006

0241

1945

Groesbeek

01-01-1800

31-12-2015

1323

0444

Groet

01-01-1800

31-12-1833

0014

 

Groningen

01-01-1800

 

0911

0905

Gronsveld

01-01-1800

31-12-1981

0520

0694

Groot-Ammers

01-01-1800

31-12-1985

1066

0642

Groote Lindt

01-01-1800

05-09-1881

0391

0532

Grootebroek

01-01-1800

31-12-1978

0015

 

Grootegast

01-01-1800

 

1324

0368

Grosthuizen

01-01-1800

30-05-1854

0912

1507

Grubbenvorst

01-01-1800

31-12-2000

0913

1729

Gulpen

01-01-1800

31-12-1998

1729

 

Gulpen-Wittem

01-01-1999

 

0242

0304

Haaften

01-01-1800

31-12-1977

0158

 

Haaksbergen

01-01-1800

 

1068

0725

Haamstede

01-01-1800

31-12-1960

0788

 

Haaren

01-01-1800

 

0392

 

Haarlem

01-01-1800

 

1325

0393

Haarlemmerliede

01-01-1800

07-09-1857

0393

 

Haarlemmerliede Ca

01-01-1857

 

0394

 

Haarlemmermeer

01-01-1855

 

1069

0347

Haarzuilens

01-01-1800

31-12-1953

0521

0623

Haastrecht

01-01-1800

31-12-1984

0914

1640

Haelen

01-01-1800

31-12-2006

0522

0620

Hagestein

01-01-1800

31-12-1985

1655

 

Halderberge

01-01-1997

 

0789

0748

Halsteren

01-01-1800

31-12-1996

0790

1684

Haps

01-01-1800

31-12-1993

0160

 

Hardenberg

01-05-1941

 

0243

 

Harderwijk

01-01-1800

 

1070

0523

Hardinxveld

01-01-1800

31-12-1956

0523

 

Hardinxveld-Giessendam

01-01-1957

 

0017

 

Haren

01-01-1800

 

0395

0441

Harenkarspel

01-01-1800

31-12-2012

0072

 

Harlingen

01-01-1800

 

0318

0632

Harmelen

01-01-1800

31-12-2000

0073

0139

Haskerland

01-01-1800

31-12-1983

0161

1896

Hasselt

01-01-1800

31-12-2000

0244

 

Hattem

01-01-1800

 

0117

1701

Havelte

01-01-1800

31-12-1997

0524

0646

Hazerswoude

01-01-1800

31-12-1990

0245

0263

Hedel

01-01-1800

31-12-1998

1071

0797

Hedikhuizen

01-01-1800

30-04-1935

1937

1641

Heel

01-01-1991

31-12-2006

0915

1937

Heel en Panheel

01-01-1800

31-12-1990

0396

 

Heemskerk

01-01-1800

 

0397

 

Heemstede

01-01-1800

 

0525

0568

Heenvliet

01-01-1800

31-12-1979

0916

0935

Heer

01-01-1800

30-06-1970

1327

1066

Heer Oudelands Ambacht

01-01-1800

18-08-1857

0246

 

Heerde

01-01-1800

 

0074

 

Heerenveen

01-07-1934

 

0247

0263

Heerewaarden

01-01-1800

31-12-1998

0398

 

Heerhugowaard

01-01-1800

 

0526

0642

Heerjansdam

01-01-1800

31-12-2002

0917

 

Heerlen

01-01-1800

 

0791

1721

Heesch

01-01-1800

27-01-1995

1072

0792

Heeswijk

01-01-1800

31-12-1968

0792

0791

Heeswijk-Dinther

01-01-1969

31-12-1993

0793

1658

Heeze

01-01-1800

31-12-1996

1658

 

Heeze-Leende

01-01-1997

 

0019

1651

Hefshuizen

01-01-1979

31-12-1991

0527

0707

Hei- en Boeicop

01-01-1800

31-12-1985

1073

0713

Heille

01-01-1800

22-04-1880

0399

 

Heiloo

01-01-1800

 

0528

0585

Heinenoord

01-01-1800

31-12-1983

0672

0654

Heinkenszand

01-01-1800

31-12-1969

0162

0177

Heino

01-01-1800

31-12-2000

1074

0612

Hekelingen

01-01-1800

30-04-1966

1075

0506

Hekendorp

01-01-1800

31-01-1964

0918

1894

Helden

01-01-1800

31-12-2009

0163

 

Hellendoorn

01-01-1800

 

0530

 

Hellevoetsluis

01-01-1800

 

0794

 

Helmond

01-01-1800

 

0795

0788

Helvoirt

01-01-1800

31-12-1995

0075

0104

Hemelumer Oldeferd

01-01-1956

31-12-1983

1260

0075

Hemelumer Oldephaert Ca

01-01-1800

31-12-1955

1076

0283

Hemmen

01-01-1800

30-06-1955

0531

 

Hendrik-Ido-Ambacht

01-01-1800

 

0248

1876

Hengelo GLD

01-01-1800

31-12-2004

0164

 

Hengelo (O)

01-01-1800

 

1077

0719

Hengstdijk

01-01-1800

30-06-1936

0076

0103

Hennaarderadeel

01-01-1800

31-12-1983

0401

0429

Hensbroek

01-01-1800

31-12-1978

1078

0504

Herkingen

01-01-1800

31-12-1965

1079

0835

Herpen

01-01-1800

31-03-1941

1080

0797

Herpt

01-01-1800

30-04-1935

0919

0957

Herten

01-01-1800

31-12-1990

0249

0196

Herwen en Aerdt

01-01-1800

31-12-1984

0250

0287

Herwijnen

01-01-1800

31-12-1985

0063

1949

Het Bildt

01-01-1800

31-12-2017

0251

1734

Heteren

01-01-1800

31-12-2000

0533

0287

Heukelum

01-01-1800

31-12-1985

0252

 

Heumen

01-01-1800

 

0797

 

Heusden

01-01-1800

 

0920

1640

Heythuysen

01-01-1800

31-12-2006

1081

0599

Hillegersberg

01-01-1800

31-07-1941

0534

 

Hillegom

01-01-1800

 

0798

 

Hilvarenbeek

01-01-1800

 

0402

 

Hilversum

01-01-1800

 

0077

0104

Hindeloopen

01-01-1800

31-12-1983

1328

0607

Hodenpijl

01-01-1800

31-08-1855

0673

0654

Hoedekenskerke

01-01-1800

31-12-1969

0674

0715

Hoek

01-01-1892

31-03-1970

0319

0589

Hoenkoop

01-01-1800

31-08-1970

0921

0917

Hoensbroek

01-01-1800

31-12-1981

0253

0267

Hoevelaken

01-01-1800

31-12-1999

0799

1655

Hoeven

01-01-1800

31-12-1996

1082

0503

Hof van Delft

01-01-1800

31-12-1920

1735

 

Hof van Twente

01-01-2001

 

1329

0496

Hofwegen

01-01-1800

31-08-1855

1911

 

Hollands Kroon

01-01-2012

 

0165

0178

Holten

01-01-1800

31-12-2000

0675

0677

Hontenisse

01-01-1800

31-12-2002

0676

0692

Hoofdplaat

01-01-1800

31-03-1970

1330

1082

Hoog en Woud Harnasch

01-01-1800

31-12-1832

0535

0689

Hoogblokland

01-01-1800

31-12-1985

0801

1667

Hooge en Lage Mierde

01-01-1800

31-12-1996

0802

1665

Hooge en Lage Zwaluwe

01-01-1800

31-12-1996

0800

1728

Hoogeloon Ca

01-01-1800

31-12-1996

0118

 

Hoogeveen

01-01-1800

 

1331

0577

Hoogeveen In Delfland

01-01-1800

31-12-1831

1332

0490

Hoogeveen In Rijnland

01-01-1800

31-08-1855

1083

0018

Hoogezand

01-01-1800

31-03-1949

0018

1952

Hoogezand-Sappemeer

01-04-1949

31-12-2017

0403

1246

Hoogkarspel

01-01-1800

31-12-1978

1084

0014

Hoogkerk

01-01-1800

31-12-1968

0320

0307

Hoogland

01-01-1800

31-12-1973

1333

0633

Hoogmade

01-01-1800

16-09-1855

1085

0599

Hoogvliet

01-01-1800

30-04-1934

0404

0432

Hoogwoud

01-01-1800

31-12-1978

0405

 

Hoorn

01-01-1800

 

0536

0689

Hoornaar

01-01-1800

31-12-1985

0922

0914

Horn

01-01-1800

31-12-1990

0254

0225

Horssen

01-01-1800

31-12-1983

0923

1507

Horst

01-01-1800

31-12-2000

1507

 

Horst aan de Maas

01-01-2001

 

0321

 

Houten

01-01-1800

 

1086

0982

Houthem

01-01-1800

30-09-1940

1087

0393

Houtrijk en Polanen

01-01-1800

21-09-1863

0803

0873

Huijbergen

01-01-1800

31-12-1996

1088

0835

Huisseling en Neerloon

01-01-1800

30-04-1923

0255

0206

Huissen

01-01-1800

31-12-2000

0406

 

Huizen

01-01-1800

 

0924

0951

Hulsberg

01-01-1800

31-12-1981

0677

 

Hulst

01-01-1800

 

0256

1876

Hummelo en Keppel

01-01-1800

31-12-2004

0925

1640

Hunsel

01-01-1800

31-12-2006

1089

0276

Hurwenen

01-01-1800

30-06-1955

0078

0057

Idaarderadeel

01-01-1800

31-12-1983

0102

0101

IJlst

01-01-1800

31-12-1983

0195

0181

IJsselham

01-01-1973

31-12-2000

1230

0599

IJsselmonde

01-01-1800

31-07-1941

0191

0166

IJsselmuiden

01-01-1800

31-12-2000

0353

 

IJsselstein

01-01-1800

 

0730

0692

IJzendijke

01-01-1800

31-03-1970

1231

0227

IJzendoorn

01-01-1800

30-04-1923

0407

0415

Ilpendam

01-01-1800

31-12-1990

0926

0935

Itteren

01-01-1800

30-06-1970

1090

0925

Ittervoort

01-01-1800

30-06-1942

1091

0331

Jaarsveld

01-01-1800

31-12-1942

0927

0963

Jabeek

01-01-1800

31-12-1981

0645

1884

Jacobswoude

01-01-1991

31-12-2008

0408

0880

Jisp

01-01-1800

31-12-1990

0322

0356

Jutphaas

01-01-1800

30-06-1971

1884

 

Kaag en Braassem

01-01-2009

 

1334

0549

Kalslagen

01-01-1800

30-05-1854

0323

0632

Kamerik

01-01-1800

31-12-1988

1335

0323

Kamerik Houtdijken

01-01-1800

07-09-1857

1336

0323

Kamerik Mijzijde

01-01-1800

07-09-1857

0166

 

Kampen

01-01-1800

 

1092

0191

Kamperveen

01-01-1800

31-12-1936

0020

0019

Kantens

01-01-1800

31-12-1989

0678

 

Kapelle

01-01-1800

 

1093

1037

Katendrecht

01-01-1800

31-12-1873

1094

0682

Kats

01-01-1800

31-03-1941

0679

0664

Kattendijke

01-01-1800

31-12-1969

0537

 

Katwijk

01-01-1800

 

0409

0852

Katwoude

01-01-1800

31-12-1990

0538

0545

Kedichem

01-01-1800

31-12-1985

0928

 

Kerkrade

01-01-1800

 

1095

0688

Kerkwerve

01-01-1800

31-12-1960

0257

0297

Kerkwijk

01-01-1800

31-12-1998

0929

1894

Kessel

01-01-1800

31-12-2009

0258

1740

Kesteren

01-01-1800

31-03-2003

1096

0606

Kethel en Spaland

01-01-1800

31-07-1941

1337

1066

Kijfhoek

01-01-1800

18-08-1857

0539

0611

Klaaswaal

01-01-1800

31-12-1983

1338

0526

Kleine Lindt

01-01-1800

12-06-1857

1339

0649

Kleverskerke

01-01-1800

01-10-1857

0930

0986

Klimmen

01-01-1800

31-12-1981

0680

0664

Kloetinge

01-01-1800

31-03-1970

0021

0045

Kloosterburen

01-01-1800

31-12-1989

0804

0878

Klundert

01-01-1800

31-12-1996

0324

0311

Kockengen

01-01-1800

31-12-1988

0410

0446

Koedijk

01-01-1800

30-09-1972

0681

0650

Koewacht

01-01-1800

31-03-1970

1598

 

Koggenland

01-01-2007

 

0079

 

Kollumerland Ca

01-01-1800

 

0411

0479

Koog aan de Zaan

01-01-1800

31-12-1973

0588

 

Korendijk

01-01-1984

 

1097

0390

Kortenhoef

01-01-1800

31-07-1966

0682

1695

Kortgene

01-01-1800

31-12-1994

1256

0540

Koudekerk

01-01-1800

31-12-1937

0540

0646

Koudekerk aan den Rijn

01-01-1800

31-12-1990

1098

0720

Koudekerke

01-01-1800

30-06-1966

0684

0703

Krabbendijke

01-01-1800

31-12-1969

1099

0599

Kralingen

01-01-1800

27-02-1895

0541

0643

Krimpen aan de Lek

01-01-1800

31-12-1984

0542

 

Krimpen aan den IJssel

01-01-1800

 

1931

 

Krimpenerwaard

01-01-2015

 

0413

0479

Krommenie

01-01-1800

31-12-1973

0685

0703

Kruiningen

01-01-1800

31-12-1969

0167

0195

Kuinre

01-01-1800

31-12-1972

0414

0478

Kwadijk

01-01-1800

31-07-1970

1340

0582

Laagblokland

01-01-1800

31-12-1857

1100

0324

Laag-Nieuwkoop

01-01-1800

30-04-1942

1659

 

Laarbeek

01-01-1997

 

1685

 

Landerd

01-01-1994

 

0882

 

Landgraaf

01-01-1982

 

0415

 

Landsmeer

01-01-1800

 

0325

0352

Langbroek

01-01-1800

31-12-1995

1101

0506

Lange Ruige Weide

01-01-1800

31-01-1964

0416

 

Langedijk

01-08-1941

 

0543

0694

Langerak

01-01-1800

31-12-1985

1621

 

Lansingerland

01-01-2007

 

0417

 

Laren

01-01-1800

 

0259

0262

Laren GLD

01-01-1800

31-07-1971

0022

 

Leek

01-01-1800

 

0805

1658

Leende

01-01-1800

31-12-1996

0023

0045

Leens

01-01-1800

31-12-1989

0544

0707

Leerbroek

01-01-1800

31-12-1985

0545

 

Leerdam

01-01-1800

 

0326

1581

Leersum

01-01-1800

31-12-2005

0080

 

Leeuwarden

01-01-1800

 

0081

0080

Leeuwarderadeel

01-01-1800

31-12-2017

0546

 

Leiden

01-01-1800

 

0547

 

Leiderdorp

01-01-1800

 

0548

1916

Leidschendam

01-01-1938

31-12-2001

1916

 

Leidschendam-Voorburg

01-01-2002

 

0549

0645

Leimuiden

01-01-1800

31-12-1990

0550

0643

Lekkerkerk

01-01-1800

31-12-1984

0995

 

Lelystad

01-01-1980

 

0082

1921

Lemsterland

01-01-1800

31-12-2013

1640

 

Leudal

01-01-2007

 

0327

 

Leusden

01-01-1800

 

0551

0707

Lexmond

01-01-1800

31-12-1985

0260

0240

Lichtenvoorde

01-01-1800

31-12-2004

1673

0569

Liemeer

01-01-1994

31-12-2006

0806

0757

Liempde

01-01-1800

31-12-1995

0261

0214

Lienden

01-01-1800

31-12-1998

1102

0847

Lierop

01-01-1800

30-04-1935

0807

1659

Lieshout

01-01-1800

31-12-1996

0694

1927

Liesveld

01-01-1986

31-12-2012

0931

0968

Limbricht

01-01-1800

31-12-1981

0418

0383

Limmen

01-01-1800

31-12-2001

1103

0747

Linden

01-01-1800

31-07-1942

0733

 

Lingewaal

03-01-1987

 

1705

 

Lingewaard

01-01-2003

 

0932

0933

Linne

01-01-1800

31-12-1990

0328

0335

Linschoten

01-01-1800

31-12-1988

0553

 

Lisse

01-01-1800

 

0808

0828

Lith

01-01-1800

31-12-2010

1104

0808

Lithoijen

01-01-1800

31-12-1938

0103

0140

Littenseradeel

01-01-1984

25-01-1985

0140

1949

Littenseradiel

26-01-1985

31-12-2017

0262

 

Lochem

01-01-1800

 

0329

1904

Loenen

01-01-1800

31-12-2010

1341

0283

Loenen en Wolveren

01-01-1800

19-04-1854

1105

0311

Loenersloot

01-01-1800

31-03-1964

1106

0153

Lonneker

01-01-1800

30-04-1934

0809

 

Loon op Zand

01-01-1800

 

0330

1696

Loosdrecht

01-01-1800

31-12-2001

1107

0518

Loosduinen

01-01-1800

30-06-1923

0331

 

Lopik

01-01-1800

 

0024

 

Loppersum

01-01-1800

 

0168

 

Losser

01-01-1800

 

0810

0749

Luyksgestel

01-01-1800

31-12-1996

0811

0759

Maarheeze

01-01-1800

31-12-1996

0332

1581

Maarn

01-01-1800

31-12-2005

0333

1904

Maarssen

01-01-1800

31-12-2010

1342

0333

Maarssenbroek

01-01-1800

07-09-1857

1108

0333

Maarsseveen

01-01-1800

30-06-1949

0334

0310

Maartensdijk

01-01-1800

31-12-2000

0933

1641

Maasbracht

01-01-1800

31-12-2006

0934

1894

Maasbree

01-01-1800

31-12-2009

0554

0585

Maasdam

01-01-1800

31-12-1983

1671

0796

Maasdonk

01-01-1993

31-12-2014

0263

 

Maasdriel

01-08-1944

 

1641

 

Maasgouw

01-01-2007

 

1109

0863

Maashees en Overloon

01-01-1800

30-04-1942

0555

1842

Maasland

01-01-1800

31-12-2003

1110

0957

Maasniel

01-01-1800

31-07-1959

0556

 

Maassluis

01-01-1800

 

0935

 

Maastricht

01-01-1800

 

1665

1719

Made

01-01-1997

24-04-1998

0812

1665

Made en Drimmelen

01-01-1800

31-12-1996

0936

1903

Margraten

01-01-1800

31-12-2010

0686

0717

Mariekerke

01-07-1966

31-12-1996

0169

1735

Markelo

01-01-1800

31-12-2000

0419

0852

Marken

01-01-1800

31-12-1990

0025

 

Marum

01-01-1800

 

0264

0214

Maurik

01-01-1800

31-12-1998

0420

 

Medemblik

01-01-1800

 

0026

0033

Meeden

01-01-1800

31-12-1989

1343

0642

Meerdervoort

01-01-1800

31-08-1855

0557

0707

Meerkerk

01-01-1800

31-12-1985

0937

0993

Meerlo

01-01-1800

30-06-1969

0993

0984

Meerlo-Wanssum

01-07-1969

31-12-2009

0938

 

Meerssen

01-01-1800

 

1111

0771

Meeuwen

01-01-1800

30-04-1923

1265

1111

Meeuwen, Hill Ca

01-01-1800

31-07-1908

0813

0828

Megen Ca

01-01-1800

31-12-1993

1948

 

Meierijstad

01-01-2017

 

0941

1894

Meijel

01-01-1800

31-12-2009

0939

1669

Melick en Herkenbosch

01-01-1800

31-12-1992

1112

0686

Meliskerke

01-01-1800

30-06-1966

1113

0504

Melissant

01-01-1800

31-12-1965

0083

1908

Menaldumadeel

01-01-1800

31-12-2010

1908

1949

Menameradiel

01-01-2011

31-12-2017

1987

1952

Menterwolde

01-02-1991

31-12-2017

0119

 

Meppel

01-01-1800

 

0940

0963

Merkelbeek

01-01-1800

31-12-1981

1114

0905

Mesch

01-01-1800

31-12-1942

0942

0936

Mheer

01-01-1800

31-12-1981

0687

 

Middelburg

01-01-1800

 

1344

0595

Middelburg (Zh)

01-01-1800

31-08-1855

0559

1924

Middelharnis

01-01-1800

31-12-2012

0421

0478

Middelie

01-01-1800

31-07-1970

0027

0024

Middelstum

01-01-1800

31-12-1989

1842

 

Midden-Delfland

01-01-2004

 

1731

 

Midden-Drenthe

01-01-2000

 

1952

 

Midden-Groningen

01-01-2018

 

0688

1676

Middenschouwen

01-01-1961

31-12-1996

1697

1731

Middenveld

01-01-1998

31-12-1999

0028

0039

Midwolda

01-01-1800

31-12-1989

0422

0529

Midwoud

01-01-1800

31-12-1978

0814

1771

Mierlo

01-01-1800

31-12-2003

0336

0736

Mijdrecht

01-01-1800

31-12-1988

0564

0585

Mijnsheerenland

01-01-1800

31-12-1983

0815

 

Mill en Sint Hubert

01-01-1800

 

1259

0265

Millingen

01-01-1800

31-12-1954

0265

0241

Millingen aan de Rijn

01-01-1955

31-12-2014

1709

 

Moerdijk

01-04-1998

 

0816

0824

Moergestel

01-01-1800

31-12-1996

0647

1666

Moerhuizen

01-01-1991

31-01-1992

0560

0647

Moerkapelle

01-01-1800

31-12-1990

0561

0693

Molenaarsgraaf

01-01-1800

31-12-1985

1927

 

Molenwaard

01-01-2013

 

0423

0852

Monnickendam

01-01-1800

31-12-1990

0562

1783

Monster

01-01-1800

31-12-2003

1955

 

Montferland

01-01-2005

 

0335

 

Montfoort

01-01-1800

 

0943

0956

Montfort

01-01-1800

31-12-1990

0944

 

Mook en Middelaar

01-01-1800

 

0563

1892

Moordrecht

01-01-1800

31-12-2009

0424

1942

Muiden

01-01-1800

31-12-2015

0945

0968

Munstergeleen

01-01-1800

31-12-1981

0029

0033

Muntendam

01-01-1800

31-12-1989

0565

1783

Naaldwijk

01-01-1800

31-12-2003

0425

1942

Naarden

01-01-1800

31-12-2015

1346

0598

Naters

01-01-1800

31-12-1855

1740

 

Neder-Betuwe

01-04-2003

 

1115

0257

Nederhemert

01-01-1800

30-06-1955

0426

1696

Nederhorst den Berg

01-01-1800

31-12-2001

0643

1931

Nederlek

01-01-1985

31-12-2014

1347

1154

Nederslingelandt

01-01-1800

18-08-1857

0946

 

Nederweert

01-01-1800

 

0266

1859

Neede

01-01-1800

31-12-2004

0947

0958

Neer

01-01-1800

31-12-1990

0304

 

Neerijnen

01-01-1978

 

1116

0925

Neeritter

01-01-1800

30-06-1942

0427

0466

Nibbixwoud

01-01-1800

31-12-1978

0412

1911

Niedorp

01-08-1970

31-12-2011

1117

0687

Nieuw- en Sint Joosland

01-01-1800

30-06-1966

0566

0588

Nieuw-Beijerland

01-01-1800

31-12-1983

0030

0765

Nieuwe Pekela

01-01-1800

31-12-1989

0356

 

Nieuwegein

01-07-1971

 

1120

0363

Nieuwendam

01-01-1800

31-12-1920

0948

0882

Nieuwenhagen

01-01-1800

31-12-1981

1121

0530

Nieuwenhoorn

01-01-1800

31-12-1959

0428

0412

Nieuwe-Niedorp

01-01-1800

31-07-1970

1249

0362

Nieuwer-Amstel

01-01-1800

31-12-1963

1122

0662

Nieuwerkerk

01-01-1800

31-12-1960

0567

1892

Nieuwerkerk ad IJssel

01-01-1800

31-12-2009

0031

0006

Nieuweschans

01-01-1800

31-12-1989

1119

0559

Nieuwe-Tonge

01-01-1800

31-12-1965

0817

0758

Nieuw-Ginneken

01-01-1942

31-12-1996

1118

0530

Nieuw-Helvoet

01-01-1800

31-12-1959

0569

 

Nieuwkoop

01-01-1800

 

1123

0864

Nieuwkuijk

01-01-1800

30-04-1935

0570

0707

Nieuwland

01-01-1800

31-12-1985

1348

1096

Nieuwland, Kortland Ca

01-01-1800

31-12-1855

0571

1927

Nieuw-Lekkerland

01-01-1800

31-12-2012

0170

0148

Nieuwleusen

01-01-1800

31-12-2000

0032

0039

Nieuwolda

01-01-1800

31-12-1989

0572

0694

Nieuwpoort

01-01-1800

31-12-1985

0949

0974

Nieuwstadt

01-01-1800

31-12-1981

0573

1673

Nieuwveen

01-01-1800

31-12-1993

1349

0577

Nieuwveen In Delfland

01-01-1800

31-12-1831

0690

0692

Nieuwvliet

01-01-1800

31-03-1970

0818

0851

Nieuw-Vossemeer

01-01-1800

31-12-1996

0337

0329

Nigtevecht

01-01-1800

31-12-1988

0104

1900

Nijefurd

01-01-1984

31-12-2010

0121

0119

Nijeveen

01-01-1800

31-12-1997

0267

 

Nijkerk

01-01-1800

 

0268

 

Nijmegen

01-01-1800

 

0691

0654

Nisse

01-01-1800

31-12-1969

1930

 

Nissewaard

01-01-2015

 

0819

0791

Nistelrode

01-01-1800

31-12-1993

0950

0936

Noorbeek

01-01-1800

31-12-1981

1695

 

Noord-Beveland

01-01-1995

 

1126

0033

Noordbroek

01-01-1800

30-06-1965

1127

0014

Noorddijk

01-01-1800

31-12-1968

0574

0689

Noordeloos

01-01-1800

31-12-1985

1699

 

Noordenveld

01-01-1998

 

0529

0420

Noorder-Koggenland

01-01-1979

31-12-2006

1128

0656

Noordgouwe

01-01-1800

31-12-1960

0171

 

Noordoostpolder

01-07-1962

 

1350

0338

Noord-Polsbroek

01-01-1800

07-09-1857

1124

0416

Noord-Scharwoude

01-01-1800

31-07-1941

1125

0627

Noord-Waddinxveen

01-01-1800

30-06-1870

1129

0725

Noordwelle

01-01-1800

31-12-1960

0575

 

Noordwijk

01-01-1800

 

0576

 

Noordwijkerhout

01-01-1800

 

0577

1926

Nootdorp

01-01-1800

31-12-2001

0120

1699

Norg

01-01-1800

31-12-1997

0820

 

Nuenen Ca

01-01-1800

 

0821

1671

Nuland

01-01-1800

31-12-1992

0578

0611

Numansdorp

01-01-1800

31-12-1983

1130

0914

Nunhem

01-01-1800

30-09-1942

0302

 

Nunspeet

01-01-1972

 

0951

 

Nuth

01-01-1800

 

0952

0897

Obbicht en Papenhoven

01-01-1800

31-12-1981

0429

1598

Obdam

01-01-1800

31-12-2006

1131

0312

Odijk

01-01-1800

31-08-1964

0122

1681

Odoorn

01-01-1800

31-12-1997

0822

0756

Oeffelt

01-01-1800

31-12-1993

0579

 

Oegstgeest

01-01-1800

 

1132

0861

Oerle

01-01-1800

30-04-1921

0953

0933

Ohé en Laak

01-01-1800

31-12-1990

1150

0808

Oijen en Teeffelen

01-01-1800

31-12-1938

0954

0962

Oirsbeek

01-01-1800

31-12-1981

0823

 

Oirschot

01-01-1800

 

0824

 

Oisterwijk

01-01-1800

 

1895

 

Oldambt

01-01-2010

 

0269

 

Oldebroek

01-01-1800

 

0035

0056

Oldehove

01-01-1800

31-12-1989

0036

0015

Oldekerk

01-01-1800

31-12-1989

0172

0195

Oldemarkt

01-01-1800

31-12-1972

0173

 

Oldenzaal

01-01-1800

 

0174

1773

Olst

01-01-1800

25-03-2002

1773

 

Olst-Wijhe

26-03-2002

 

0175

 

Ommen

01-05-1923

 

0881

 

Onderbanken

01-01-1982

 

1250

0037

Onstwedde

01-01-1800

31-12-1968

1351

1113

Onwaard

01-01-1800

31-12-1857

1133

0580

Ooltgensplaat

01-01-1800

31-12-1965

1134

0489

Oost- & West-Barendrecht

01-01-1836

31-12-1885

1135

0718

Oost- en West-Souburg

01-01-1800

30-06-1966

1586

 

Oost Gelre

19-05-2006

 

1352

1134

Oost-Barendrecht

01-01-1800

31-12-1835

0692

1714

Oostburg

01-01-1800

31-12-2002

0084

0058

Oostdongeradeel

01-01-1800

31-12-1983

0033

1987

Oosterbroek

01-07-1965

31-01-1991

0123

0109

Oosterhesselen

01-01-1800

31-12-1997

0826

 

Oosterhout

01-01-1800

 

1136

0662

Oosterland

01-01-1800

31-12-1960

0580

1924

Oostflakkee

01-01-1966

31-12-2012

0430

0478

Oosthuizen

01-01-1800

31-07-1970

1137

0660

Oostkapelle

01-01-1800

30-06-1966

1353

1135

Oost-Souburg

01-01-1800

31-12-1833

0085

 

Ooststellingwerf

01-01-1800

 

0581

0614

Oostvoorne

01-01-1800

31-12-1979

0431

 

Oostzaan

01-01-1800

 

0176

0149

Ootmarsum

01-01-1800

31-12-2000

0270

0304

Ophemert

01-01-1800

31-12-1977

0827

1691

Oploo Ca

01-01-1800

31-12-1993

0432

 

Opmeer

01-01-1800

 

0433

0529

Opperdoes

01-01-1800

31-12-1978

0086

 

Opsterland

01-01-1800

 

0828

 

Oss

01-01-1800

 

0829

0873

Ossendrecht

01-01-1800

31-12-1996

1138

0719

Ossenisse

01-01-1800

30-06-1936

0434

0458

Oterleek

01-01-1800

31-07-1970

0955

0907

Ottersum

01-01-1800

31-12-1972

0582

0693

Ottoland

01-01-1800

31-12-1985

0831

1655

Oud en Nieuw Gastel

01-01-1800

31-12-1996

1139

0606

Oud- en Nieuw-Mathenesse

01-01-1800

31-12-1867

0583

0693

Oud-Alblas

01-01-1800

31-12-1985

0584

 

Oud-Beijerland

01-01-1800

 

1142

0511

Ouddorp

01-01-1800

31-12-1965

1356

1118

Oude en Nieuwe Struiten

01-01-1800

31-08-1855

1509

 

Oude IJsselstreek

01-01-2005

 

0038

0765

Oude Pekela

01-01-1800

31-12-1989

0695

0654

Oudelande

01-01-1800

31-12-1969

0830

1655

Oudenbosch

01-01-1800

31-12-1996

0435

0558

Oudendijk

01-01-1800

31-12-1978

0586

0568

Oudenhoorn

01-01-1800

31-12-1979

0436

0412

Oude-Niedorp

01-01-1800

31-07-1970

1144

0347

Oudenrijn

01-01-1800

31-12-1953

0437

 

Ouder-Amstel

01-01-1800

 

0644

1931

Ouderkerk

01-01-1985

31-12-2014

0587

0644

Ouderkerk aan den IJssel

01-01-1800

31-12-1984

1143

0580

Oude-Tonge

01-01-1800

31-12-1965

0589

 

Oudewater

01-01-1800

 

1145

0797

Oudheusden

01-01-1800

30-04-1935

1357

0350

Oudhuizen

01-01-1800

31-12-1857

1146

0416

Oudkarspel

01-01-1800

31-07-1941

0438

0361

Oudorp

01-01-1800

30-09-1972

1147

0484

Oudshoorn

01-01-1800

31-12-1917

1140

0982

Oud-Valkenburg

01-01-1800

30-09-1940

0696

0716

Oud-Vossemeer

01-01-1800

30-06-1971

1141

0935

Oud-Vroenhoven

01-01-1800

31-12-1919

1355

0321

Oud-Wulven

01-01-1800

31-12-1857

1358

1075

Oukoop

01-01-1800

18-08-1857

1148

0662

Ouwerkerk

01-01-1800

31-12-1960

0271

0252

Overasselt

01-01-1800

30-06-1980

1734

 

Overbetuwe

01-01-2001

 

1149

0599

Overschie

01-01-1800

31-07-1941

0697

0650

Overslag

01-01-1800

31-03-1970

0698

0654

Ovezande

01-01-1800

31-12-1969

0825

0823

O-,W- en Middelbeers

01-01-1800

31-12-1996

0272

0196

Pannerden

01-01-1800

31-12-1984

1151

0506

Papekop

01-01-1800

31-01-1964

0590

 

Papendrecht

01-01-1800

 

1894

 

Peel en Maas

01-01-2010

 

0124

1699

Peize

01-01-1800

31-12-1997

0765

 

Pekela

01-01-1990

 

1152

0599

Pernis

01-01-1800

30-04-1934

1153

0476

Petten

01-01-1800

30-04-1929

1154

0510

Peursum

01-01-1800

31-12-1956

0699

0704

Philippine

01-01-1800

31-03-1970

0591

0588

Piershil

01-01-1800

31-12-1983

0594

1926

Pijnacker

01-01-1800

31-12-2001

1926

 

Pijnacker-Nootdorp

01-01-2002

 

1155

0212

Poederoijen

01-01-1800

30-06-1955

0338

0331

Polsbroek

13-06-1857

31-12-1988

0592

0613

Poortugaal

01-01-1800

31-12-1984

0700

0716

Poortvliet

01-01-1800