Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2018, 25741VerkeersbesluitenOnderwerp: Algemene gehandicapten parkeerplaats (GPP) Haven (4941 DE) Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

• Het beschermen van de weggebruikers en passagiers

is het gewenst om

een algemene gehandicaptenparkeerplaats te realiseren ter hoogte van Haven 23 in Raamsdonksveer.

Motivering

De betreffende parkeerplaats ligt zeer dicht bij een sportschool. Er zijn geenandere algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de directe omgeving beschikbaar. Regelmatig komen bezoekers die die slecht ter been zijn bij deze sportschool. Zij moeten dan verder weg parkeren wat hun mobiliteit niet toelaat. Door het aanwijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaatsen is er voor deze doelgroep plaats dichter bij het gebouw.

Uit een parkeeronderzoek blijkt dat er binnen een acceptabele loopafstand altijd voldoende vrije parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Er ontstaat dus geen parkeerprobleem.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

  • 1.

    Door middel van het plaatsen van verkeersborden E06 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een parkeervak aan de Haven in Raamsdonksveer aan te wijzen als algemene gehandicapten parkeerplaats.

 

Bij dit besluit behoor de volgende tekening:

  • 1.

    DVB 18-07 Situatietekening

 

Raamsdonksveer, 01-05-2018

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

 

 

H. van Beijsterveld

Medewerker verkeer

Cluster Buitenruimte

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering)

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.