Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 25712

Gepubliceerd op 16 mei 2018 09:33
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit 2018VB03 Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Galgenberg

Logo Veldhoven

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven

 

Gelet op:

- het vigerende Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen;

- de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

- het schriftelijke verzoek van de afdeling Inwonerszaken, cluster WMO naar aanleiding van de aanvraag van een bewoner van de Galgenberg te Veldhoven;

 

Overwegende dat:

- door de afdeling Inwonerszaken, cluster WMO, is verzocht om ten behoeve van een bewoner van de Galgenberg te Veldhoven een alleen voor hem/haar bestemde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen nabij de woning;

- de bewoner beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;

- op eigen terrein van betrokkene geen geschikte parkeergelegenheid is;

- de gemeente de zorgplicht heeft om binnen een loopafstand van 100 meter van de woning op verzoek een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te leggen;

- de locatie van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken altijd in overleg met betrokkene wordt vastgesteld;

- , in het belang van de aanvrager, de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken al is aangelegd;

- over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de verkeerskundige van de gemeente Veldhoven en dat deze dit voornemen positief heeft beoordeeld;

- over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de regiopolitie Oost Brabant, afdeling Veldhoven en dat deze positief heeft geadviseerd;

- tegen het ontwerp verkeersbesluit zoals dat ter inzage heeft gelegen van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 geen zienswijzen zijn ingediend;

- de genoemde wegen en weggedeelten in beheer zijn bij en gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Veldhoven,

 

Besluit:

1. tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Galgenberg te Veldhoven door het opheffen van een bestaande openbare parkeerplaats en het plaatsen van een bord E6 van bijlage 1 RVV 1990 en een onderbord OB309 met kenteken, zoals op de bij dit besluit behorende tekening nummer T2018-021 staat aangegeven;

2. tot het instellen van deze maatregel voor de duur van de noodzaak van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 

Het ontwerp verkeersbesluit heeft van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 ter inzage gelegen in de informatieruimte van het gemeentehuis.

 

Dit verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening vanaf donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 juni 2018 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis en is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Tegen dit verkeersbesluit kan, binnen 6 weken na de datum van publicatie (donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 juni 2018) van het besluit, beroep ingesteld worden door

- degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ter inzage gelegen ontwerp besluit en

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp besluit binnen de daarvoor gestelde termijn.

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening;

- vermelding van de datum en het nummer van het verkeersbesluit;

- een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het genomen besluit.

 

Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant kan tevens om een voorlopige voorziening (schorsing van het verkeersbesluit) worden gevraagd.

 

Aan zowel het instellen van beroep als het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Men ontvangt daarover bericht van de rechtbank.

Veldhoven, 1 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

namens hen,

Ing. J.J.C. van Tol

hoofd afdeling Beheer en Realisatie

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl