Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 25611VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad tussen Lewedorp en Nieuwdorp langs de Korenweg, gemeente Borsele

Logo Waterschap Scheldestromen

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

- dat de Korenweg tussen Lewedorp en Nieuwdorp een erftoegangsweg type I is;

- dat de snelheidslimiet op de Korenweg 60 km/uur bedraagt;

- dat over de Korenweg gemiddeld 1.200 motorvoertuigen per etmaal rijden;

- dat aan de Korenweg enkele sportvelden zijn gelegen;dat gebruikers van de sportvelden (waaronder veel kinderen) veelal met de fiets of bromfiets komen;

- dat de werkelijk gereden snelheid van het gemotoriseerd verkeer op de Korenweg gemiddeld 75 km/uur bedraagt;

- dat het in verband met de werkelijk gereden snelheden van het gemotoriseerd verkeer gewenst is een veilige fietsverbinding naar de sportvelden en richting Nieuwdorp te realiseren;

- dat er inmiddels een herinrichting van de Korenweg heeft plaatsgevonden, waarbij voorzien is in een vrijliggend (brom)fietspad en waarbij een aantal snelheidsremmende maatregelen op de rijbaan van de Korenweg zijn aangebracht;

- dat middels dit verkeersbesluit de fietsvoorziening wordt aangewezen als verplicht (brom)fietspad;

- dat in het kader van uniformiteit ((brom)fietsers buiten de bebouwde kom uit de voorrang) gewenst is de voorrang op de aansluitingen van het verplicht (brom)fietspad te regelen ten gunste van het gemotoriseerd verkeer;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 12-04-2018);

- dat de maategel is voorgelegd aan de gemeente Borsele en dat de beleidsmedewerker wegen, verkeer en openbare verlichting van de gemeente Borsele d.d. 11-04-2018 heeft aangegeven akkoord te zijn met het verkeersbesluit;

BESLUIT

 

 • 1.

  tot het aanwijzen van een verplicht (brom)fietspad langs de Korenweg tussen de Burgemeester Lewestraat en de Kasteelweg, te Lewedorp, gemeente Borsele, door het plaatsen van de borden G12a/G12b, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  tot het regelen van de voorrang bij de aansluitingen van het (brom)fietspad ter hoogte van de Kasteelweg en de komgrensovergang te Lewedorp ten gunste van het gemotoriseerd verkeer, door het plaatsen van borden B06, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, ondersteund door haaientanden op het wegdek van het (brom)fietspad;

 • 3.

  tot het regelen van de voorrang bij de in- / uitrit van de sportvelden ten gunste van gebruikers van het (brom)fietspad door het plaatsen van bord B06 met onderbord OB503OB04 en het aanbrengen van haaientanden op de uitrit van het parkeerterrein van de sportvelden.

 

Middelburg, 1 mei 2018

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.