Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 25597VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen 80 km/uur op de Torenweg tussen de Reijersweg te Middelburg en de Lekstraat te Vlissingen

Logo Waterschap Scheldestromen

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

 

overwegende:

 

 

 

 

- dat de Torenweg gelegen is tussen Middelburg en Oost-Souburg;

- dat het betreffende wegvak circa 900 meter lang is;

- dat de Torenweg circa 7,5 meter breed is;

- dat er ter hoogte van de bebouwde kom grens bij Middelburg één oversteek ter hoogte van de Reijersweg aanwezig is, waar alleen landbouw verkeer af kan slaan en fietsers in twee etappen kunnen oversteken;

- dat de Torenweg gesloten is voor voetgangers en (brom-)fietsers;

- dat er geen andere infrastructuur langs de Torenweg gelegen is;

- dat de Abeelse Bongerd aansluit op de Torenweg;

- dat gemotoriseerd verkeer op de Torenweg niet af mag slaan richting de Abeelse Bongerd;

- dat ten zuiden van de Torenweg een brede watergang gelegen is;

- dat de Torenweg omgeven is door graslanden en akkers;

- dat deze graslanden en akkers geen perceelsaansluitingen op de Torenweg hebben;

- dat het snelheidsregime op de Torenweg 60 km/uur bedraagt;

- dat de gemeten rijsnelheden op de Torenweg rond de 70 km/uur gelegen zijn;

- dat de Torenweg in de huidige situatie bestempeld is als erftoegangsweg;

- dat de vormgeving (brede weg, met twee halve aansluitingen) en het gebruik (snelle verbinding tussen Middelburg en Oost-Souburg en vice versa) niet overeenkomen met functie van de weg (erftoegangsweg 60 km/uur);

- dat het daardoor gewenst is om op de Torenweg (tussen de Reijersweg en de Lekstraat), de snelheidslimiet te verhogen van 60 naar 80 km per uur;

- dat de functie van de Torenweg zal wijzigen naar gebiedsontsluitingsweg;

- dat de EHK-80 markering (vier strepen; twee middenstrepen en aan iedere zijde een onderbroken kantstreep) in het voorjaar van 2018 zijn aangebracht;

- dat door overal dezelfde soort wegmarkeringen aan te brengen het voor de weggebruikers duidelijk is hoe hard gereden mag worden;

- dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

-- het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeerhet voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 13-02-2018);

- dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Middelburg en dat de verkeerskundige van het ingenieursteam verkeer van de gemeente d.d. 03-04-2018 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

- dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Vlissingen; 

 

 

BESLUIT

Tot het instellen van:

een snelheidslimiet van 80 km per uur op de Torenweg (tussen de Reijersweg te Middelburg en de Lekstraat te Vlissingen). Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Torenweg, ter hoogte van de Reijersweg en de bebouwde komgrens van Oost-Souburg, en het toevoegen van een A02-60ze op de Abeelse Bongerd ter hoogte van de aansluiting met de Torenweg

Middelburg, 1 mei 2018

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Schelde-stromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

a. de naam en het adres van de verzoeker;

b. de dagtekening;

c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.