Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 25571VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Meinersweg en op de Zwagermansweg, met uitzondering van bromfietsers en tractoren en motorvoertuigen met een aantoonbare bestemming aan de Meinersweg en/of de Zwagermansweg in de gemeente Veere.

Logo Waterschap Scheldestromen

 

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),overwegende:

 

 

- dat de Meinersweg en de Zwagermansweg liggen tussen Grijpskerke en Koudekerke, gemeente Veere;

- dat beide wegen gecategoriseerd zijn als erftoegangsweg-B;

- dat op deze wegen een snelheidslimiet geldt van 60 km per uur;

- dat de wegen circa 3 meter breed zijn;

- dat deze wegen ontworpen zijn voor maximaal 300 motorvoertuigen per etmaal;

- dat de huidige intensiteit van circa 500 motorvoertuigen per etmaal doet vermoeden dat de Meinersweg en de Zwagermansweg worden gebruikt als sluiproute van en naar Vlissingen;

- dat de betreffende wegen zo smal zijn dat tegemoetkomende motorvoertuigen door de bermen rijden om elkaar veilig te kunnen passeren;

- dat de Meinersweg en de Zwagermansweg ook veel door fietsers gebruikt worden;

- dat in de huidige situatie op de Meinersweg en de Zwagermansweg een geslotenverklaring geldt voor voertuigen op meer dan twee wielen, met uitzondering van bestemmingsverkeer;

- dat in de huidige situatie deze geslotenverklaring moeilijk te controleren is;

- dat een dat het voorstel voor deze gewijzigde verkeersmaatregel aan de gemeente Veere is voorgelegd;

- dat de gemeente Veere d.d. 19 oktober 2017 heeft gereageerd op de voorgestelde maatregel;

- dat de gemeente Veere heeft voorgesteld om deze maatregel in een groter gebied in te stellen, door enkele zijwegen zoals de Kluithoekweg / Veldersweg, de Frederik Barbarossaweg en de Steenheulweg erbij te betrekken;

- dat dit vanwege het ontbreken van draagvlak geen optie is;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 10-04-2018);

- dat politie Zeeland – West-Brabant heeft aangegeven dat de uitzondering voor motorvoertuigen met een aantoonbare bestemming lastig vast te stellen is;

- dat uit de praktijk gebleken is dat een uitzondering voor voertuigen met een aantoonbare bestemming (zie de uitzondering aan de Hoge Duvekotsweg / Zwanenburgseweg) een hogere drempel opwerpt en in minder oneigenlijk verkeer op de betreffende wegen resulteert;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

BESLUIT

Tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Meinersweg, de Zwagermansweg en de Steenheulweg, tussen Krabbeneiland en Meinersweg, gelegen tussen Grijpskerke en Koudekerke, met uitzondering van bromfietsers en tractoren en motorvoertuigen met een aantoonbare bestemming aan de Zwanenburgseweg en Meinersweg, door het vervangen van de borden C06 met OB108, door de combinatieborden C12, OB54/55 en letterbord “Meinersweg / Zwagermansweg met aantoonbare bestemming”, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990.

Dit ondersteund door het plaatsen van borden L09k met onderbord OB54 op de Kluithoekweg en de Frederik Barbarossaweg.

Middelburg, 1 mei 2018.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

 

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.