Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2018, 25405Vergunningen

Bekendmaking Besluit tot wijziging Natura 2000 Deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Op 26 maart 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het volgende wijzigingsbesluit Natura 2000 Deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe vastgesteld. De wijziging betreft het opnemen van ‘regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen’ als niet-vergunningplichtige activiteit in het beheerplan.

Gelet op de Wet natuurbescherming en de Algemene wet bestuursrecht besluit de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als volgt:

1. In paragraaf 4.3 op pagina 65 van het deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe wordt de activiteit ‘onderhoud en beheer kabels en leidingen, voor zover externe werking of regulier onderhoud’ verwijderd en teruggeplaatst in Bijlage A.

II. In Bijlage A wordt een voetnoot toegevoegd, luidende:

‘Onderhoud en beheer kabels en leidingen, voor zover externe werking of regulier onderhoud betreft alleen schoonmaken van leidingen, onderhoud aan de diepteligging en de gronddekking. Dit onderhoud heeft effect op trekvissen via vertroebeling, op open water foeragerende vogels (in het

bijzonder eider) en zeezoogdieren via geluid en silhouetwerking en op het habitattype ‘permanent overstroomde zandbanken’ via bodemberoering. De effecten van dit onderhoud zijn gering omdat ze incidenteel en lokaal van aard zijn. Op de kabel- en leidingbeheerder rust een zorgplicht om bij

de uitvoering van deze activiteit te waarborgen dat eventuele resterende negatieve effecten zich niet kunnen voordoen. Het gaat daarbij om werkzaamheden nabij ruiende bergeenden in de zomerperiode en werkzaamheden nabij ligplaatsen van groepen zeehonden. Onder de activiteit valt het toedekken van de kabels en leidingen met grond of het dieper leggen van kabels en leidingen door middel van inspuiten. Hierbij wordt de onder de kabel of leiding liggende bodem weggeblazen, waardoor de kabel of leiding naar beneden zakt. Er is geen vast onderhoudsprogramma, want de frequentie en omvang van onderhoudswerkzaamheden hangen volledig af van de snelheid waarmee het sediment zich verplaatst waardoor de kabels en leidingen door erosie vrij kunnen komen te liggen.’

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga

TOELICHTING

Bijlage A bij het deelbeheerplan Westerschelde bevat een lijst van ‘Activiteiten Westerschelde zonder significante gevolgen en niet Nb-wet vergunningplichtig’. Tennet TSO heeft aangevoerd dat ‘regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen’ niet (meer) genoemd is en meent dat sprake is van een omissie, met als gevolg dat de activiteit niet langer als vergunningvrij wordt aangemerkt.

In het beheerplan Westerschelde staat op blz 8:

‘Enkele Nb-wet vergunningplichtige activiteiten zijn via dit beheerplan onder specifieke voorwaarden vrijgesteld van de Nb-wet vergunningplicht’. Hier zou dan het regulier beheer en onderhoud van kabels en leidingen opgenomen moeten zijn. Dit is echter niet gebeurd.

Op blz. 65 paragraaf 4.3 Vrijgestelde activiteiten met specifieke voorwaarden staat klein beheer en onderhoud kabels en leidingen wel genoemd als vrijgestelde activiteit met specifieke voorwaarden:

  • onderhoud en beheer kabels en leidingen, voor zover externe werking of regulier onderhoud. De voorwaarden zijn echter niet opgenomen. Er is inderdaad sprake van een omissie.

In de zienswijze op het ontwerpbeheerplan was aangegeven dat er onduidelijkheid was wat er nu precies werd bedoeld met klein beheer kabels en leidingen. In de Nota van Antwoord is het volgende antwoord gegeven op de zienswijze:

‘Het verzoek om het regulier beheer aan buisleidingen vrij te stellen van de Nb-wet vergunningplicht is in het beheerplan al opgenomen. Dit staat in Bijlage A van het beheerplan. Regulier beheer en onderhoud houden de volgende activiteiten in: het met zand bedekken van vrijgekomen uiteinden van kabels en leidingen langs de randen van platen of in de vaargeul, waar een werkschip in een aantal dagen (hoogstens een week) zand onder de leiding wegzuigt, dan wel wegblaast en eventueel zand erboven aanbrengt. Ook schoonmaken van leidingen door er een schoonmaakmiddel doorheen te spoelen waarbij geen activiteiten in de Westerschelde plaatsvinden of merkbaar zijn, horen bij onderhoud waar geen effecten van zijn te verwachten. Groot onderhoud is een activiteit die langer duurt dan een week, waarbij bijvoorbeeld delen van de plaat zelf worden afgegraven om een kabel of leiding dieper in te graven of waarbij een tracé van de kabel of leiding wordt aangepast. Deze werkzaamheden horen niet bij het regulier beheer en onderhoud.’

Echter, in Bijlage A van het Beheerplan Westerschelde is niets opgenomen over kabels en leidingen. Dit is inderdaad in tegenspraak met de Nota van Antwoord.

Met bovenstaand besluit wordt deze omissie hersteld.

Wilt u in beroep gaan?

Belanghebbenden kunnen met ingang van woensdag 16 mei tot en met dinsdag 26 juni 2018 beroep instellen tegen dit wijzigingsbesluit. Indien belanghebbenden reeds beroep hebben ingesteld tegen het deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe, zoals vastgesteld op 20 juni 2016, dan wordt dat beroep geacht mede te zijn ingesteld tegen het wijzigingsbesluit, tenzij dit besluit aan het beroep geheel tegemoetkomt (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht).

Het beroep kan worden ingesteld bij:

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Of via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/.

Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/onze-werkwijze/bestuursrechtspraak/ruimtelijke-ordeningskamer.html.

VRAGEN

Heeft u vragen over de inhoud van het wijzigingsbesluit Natura 2000 Deelbeheerplan Westerschelde & Saeftinghe? U kunt dan contact opnemen met Martine Graafland, projectleider Beheerplan Deltawateren bij Rijkswaterstaat, telefoon 06 50246255. Vragen over de procedure? Neem dan contact met de directie Participatie, telefoon 070 456 8999.