Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2018, 2527VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Oranjepark 75, 3481HM te Harmelen

Logo Woerden

De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen;

daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013;

Overwegingen:

overwegende dat;

 • Op de Oranjepark 75, 3481HM te Harmelen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is toegewezen;

 • Betrokkene met ingang van medio december 2017 geen gebruik meer maakt van de gehandicaptenparkeerplaats;

 • Het daarom gewenst is deze plek op te heffen;

 • Met het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt beoogd dat de parkeerplaats beschikbaar komt voor algemeen gebruik;

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, genoemd in artikel 2 lid 1 onder c van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, genoemd in artikel 2 lid 1 onder van de WVW 1994, aan dit besluit ten grondslag liggen;

 • De weg en de parkeerplaats in beheer is bij de gemeente woerden;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 het vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:

 • 1.

  Door middel van verwijdering van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 evenals het onderbord met het kenteken van het voertuig dat niet langer in gebruik is op de Oranjepark 75, 3481HM te Harmelen;

 • 2.

  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.  

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist.

 

Woerden, 11-1-2018

  

namens burgemeester en wethouders van Woerden,

      

M. Bouwman

Beleidsadviseur Verkeer

Team Realisatie en Beheer