Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2018, 25216Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’, (artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening)

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 22 maart 2018, nummer 2018.0008627, het bestemmingsplan  ‘Cruquius Wickevoort’ met de planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGcrqwickevoort-C001 gewijzigd heeft vastgesteld. De wijzigingen vloeien met name voort uit de naar voren gebrachte zienswijzen die tegen de ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend. Ook is een ambtshalve wijziging aangebracht. Voor een beschrijving van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad.

Het plan

Dit bestemmingsplan omvat de gronden gelegen in Cruquius ten noorden van de Kruisweg/N201 welke worden begrensd door de Spieringweg, het terrein van de Haarlemmermeersche Golfclub, de woningen/kavels langs de Cruquiusdijk en de Kruisvaart. Het gebied omvat te ontwikkelen gronden voor woningbouw en voorzieningen, en omvat ook de bestaande woonzorgvoorziening van het epilepsiecentrum en de bestaande sociale werkplaats.

 

Beeldkwaliteitsplan

Voor het bestemmingsplan ‘Cruquius Wickevoort’ is tegelijk met het bestemmingsplan het ‘Beeldkwaliteitsplan Landgoed Wickevoort’ vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft uitgangspunten voor de bebouwde en onbebouwde omgeving en geeft daarmee richting aan de kwaliteit van het plangebied. Het beeldkwaliteitsplan vormt een directe aanvulling op het Welstandbeleid.

Inzien 

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting) kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-13 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

De terinzageligging begint op 4 mei 2018 en duurt zes weken.

Beroep, Crisis- en herstelwet

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, tegen het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Omdat het bestemmingsplan de bouw van meer dan elf woningen mogelijk maakt, is de Crisis- en herstelwet (verder Chw) van toepassing. Dit betekent dat het recht om in beroep te gaan tegen het vaststellen van het bestemmingsplan op de volgende punten is ingeperkt (hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Chw):

- een niet tot de centrale overheid behorende rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan (bijvoorbeeld een andere gemeente) kan geen beroep instellen;

- het indienen van een pro forma beroep is niet meer mogelijk;

- er geldt een relativiteitseis. Deze eis houdt in, dat de rechter een besluit niet mag vernietigen, als de vernietigingsgrond niet strekt tot bescherming van het rechtstreeks belang van degene die het beroep instelt.

Verder betekent de Chw dat het eventuele beroep door de Raad van State versneld wordt behandeld.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Samenhang

Tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook het besluit tot vaststelling van hogere geluidwaarden ter visie. Dat is heden door middel van een aparte bekendmaking gepubliceerd.