Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2018, 24795Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en ontwerp plan-MER ‘Buitengebied Zuidwest 2018’ te Zeist

Logo Zeist

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’ omvat het zuidwestelijk buitengebied van de gemeente Zeist en betreft een actualisatie van het huidige bestemmingsplan uit 2005 en de beheersverordening uit 2015.

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Zeist maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zuidwest 2018’ met bijbehorend ontwerp van de milieueffectrapportage (plan-MER) vanaf 3 mei tot en met 13 juni 2018 digitaal ter inzage ligt in de publiekshal van het gemeentehuis aan Het Rond 1 te Zeist.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de plan-MER is digitaal te raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website: www.zeist.nl/buitengebiedzw. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0355.BPBuitengebiedZW-OW01.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp van de plan-MER kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Zeist, t.a.v. Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 513, 3700 AM Zeist. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt met het Team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14 030. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk om dit digitaal te doen. Dit kan via www.zeist.nl/zienswijze.