Verkeersbesluit halteren lijnbus t.h.v. bushaltes in de Veldstraat te Zundert

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert.

 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

op 21 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten voor de aanleg van bushaltes in de Veldstraat de Uniforme Openbare Voorbereiding-procedure (UOV) te hanteren;

in 2007 het Masterplan Centrumvisie fase II door de gemeenteraad is vastgesteld;

in 2009 de uitwerking van de Centrumvisie door de raad is vastgesteld en de herinrichting van de Molenstraat als fietsstraat en het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat onderdeel van deze uitwerking is;in 2018 wordt gestart met de herinrichting van de Molenstraat;

vanwege het instellen van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat de bus in één rijrichting gebruik kan maken van de Molenstraat, waardoor het niet mogelijk is om twee bushaltes in de Molenstraat tegenover elkaar aan te leggen en reizigers niet op dezelfde locatie kunnen in- en uitstappen; de Provincie verantwoordelijk is voor het busvervoer in West-Brabant en de operationele werkzaamheden in een concessie tot het jaar 2022 heeft uitbesteed aan Arriva;

de gemeente Zundert gesprekspartner is van Arriva en de Provincie bij het bepalen van de dienstregeling en busroute, maar hierin geen beslissingsbevoegdheid heeft;

in overleg met Arriva is besloten de busroute in Zundert aan te passen waarbij als alternatief voor de Molenstraat de lijnbus door de Willem Passtoorsstraat en Veldstraat gaat rijden;

tijdens evenementen in de Molenstraat de lijnbus ook door de Willem Passtoorsstraat en Veldstraat rijdt;

vanaf 10 december 2017 de nieuwe dienstregeling van 2018 van kracht is en daarom in overleg met Arriva is besloten vanaf die datum met de lijnbus de nieuwe busroute te rijden;

als gevolg van de nieuwe busroute ook nieuwe toegankelijke bushaltes aangelegd moeten worden;

bij het bepalen van de locaties van de bushaltes rekening is gehouden met de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, ruimtelijke inpasbaarheid, doorstroming van het verkeer, omrijdafstanden, reistijden, het beperken van de overlast voor omwonenden en de gewenste spreiding van de bushaltes;op basis van deze uitgangspunten in overleg met Arriva is besloten een haltepaar (locatie A en B) in de Veldstraat aan te leggen;  

in april 2017 de omwonenden rondom de aan te leggen buurtbushaltes zijn uitgenodigd voor een informatieavond over de busroute wijziging en de aanleg van de bushaltes;

tijdens de informatieavond aan de omwonenden van de bushalte een toelichting is gegeven op de busroute wijziging en het ontwerp van de bushaltes in de Veldstraat;

uit de reacties tijdens de informatieavond kon worden geconcludeerd dat de bewoners van de Veldstraat het niet eens zijn met de nieuwe busroute en de locaties van de bushaltes;

na de informatieavond de gemeente Zundert meerdere reacties heeft ontvangen van bewoners uit de Willem Passtoorsstraat en Veldstraat over de nieuwe busroute door de Willem Passtoorsstraat en Veldstraat;

naar aanleiding van de reacties van de bewoners uit de Veldstraat tijdens de informatieavond en de ontvangen reacties van de bewoners uit de Willem Passtoorsstraat in juni 2017 een tweede informatieavond heeft plaatsgevonden waarvoor alle bewoners in de Willem Passtoorsstraat en de Veldstraat zijn uitgenodigd;

tijdens de tweede informatieavond nogmaals een toelichting is gegeven op de busroute wijziging en ontwerp van de bushaltes in de Veldstraat;

naar aanleiding van de reacties van de bewoners tijdens de tweede informatieavond wethouder De Beer heeft toegezegd nogmaals alle alternatieve routes te onderzoeken en in gesprek te gaan met Arriva over de mogelijkheden voor een alternatieve busroute en de resultaten terug te koppelen tijdens een nieuwe informatieavond;

na de tweede informatieavond een aantal bewoners van de Veldstraat een alternatief plan hebben ingediend waarbij de lijnbus via de Willem Passtoorsstraat, Kapellekestraat, Randweg, Prinsenstraat en Prinsenplein gaat rijden;

het alternatieve plan van de bewoners samen met negen andere alternatieve busroutes door de gemeente zijn beoordeeld en besproken met Arriva;

alle busroutes door de gemeente zijn beoordeeld op basis van de volgende criteria:

- goed openbaarvervoer voor iedereen;

- een goede spreiding van de bushaltes;

- waarborgen verkeersveiligheid en doorstroming op de busroute;

- het bedienen van de doelgroep die gebruik maakt van de bus;

- de ruimtelijke inpasbaarheid van de bushaltes;

- de kosten voor de aanleg van de bushaltes.

alle busroutes door Arriva zijn beoordeeld op basis van de volgende criteria:

- goed openbaarvervoer voor iedereen;

- een goede spreiding van de bushaltes;

- het bedienen van de doelgroep die gebruik maakt van de bus;

- de reistijd voor de bus (langere reistijd is reizigersverlies);

- de reisafstand (langere reisafstand is extra kosten);

- geen busreizigers in de bus bij een tijdhalte;

- een goede aansluiting op de dienstregeling van de bussen en treinen in Breda.

twee busroutes door de gemeente als verkeersveilig en haalbaar zijn beoordeeld, waaronder de busroute via de Willem Passtoorsstraat, Kapellekestraat, Randweg en Prinsenstraat;

tijdens het overleg over de alternatieve busroutes Arriva heeft aangegeven niet akkoord te gaan met een busroute via de Willem Passtoorsstraat, Kapellekestraat, Randweg en Prinsenstraat vanwege de extra reistijd, extra reiskilometers en de ligging van de bushaltes ten opzichte van potentiele reizigers en het centrum van Zundert;

de resultaten van het onderzoek naar alternatieve busroutes en het gesprek met Arriva zijn gepresenteerd tijdens een informatieavond in juli 2017 waarvoor wederom alle bewoners van de Willem Passtoorsstraat en Veldstraat zijn uitgenodigd;

tijdens de informatieavond aan de aanwezigen is verteld dat alle alternatieve busroutes zorgvuldig zijn onderzocht en vanaf 10 december 2017 de lijnbus door de Willem Passtoorrsstraat en Veldstraat gaat rijden;

de Veldstraat in beheer en onderhoud is van de gemeente Zundert en is gelegen in de bebouwde kom van Zundert;

de Veldstraat een erftoegangsweg type I is met een bijbehorende maximale snelheid van 30 km/uur;

uit verkeerstellingen blijkt dat er in 2017 circa 1.650 motorvoertuigen per etmaal in deVeldstraat rijden;

vanwege de beperkte ruimte de lijnbus in de Veldstraat op de rijbaan gaat halteren;

voor het parkeren van fietsen ter hoogte van de bushaltes fietsklemmen worden geplaatst;

het wenselijk is voor het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het bord L03 te plaatsen en bijbehorende blokmarkering aan te brengen ter hoogte van de aan te leggen bushaltes in de Veldstraat;

ter hoogte van blokmarkering niet stilgestaan mag worden, met uitzondering van het onmiddellijk laten in- en uitstappen van passagiers;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd over de handhaafbaarheid van de maatregelen met verkeersfunctionaris de heer H. Tuerlings namens de korpschef van de eenheid Zeeland-West-Brabant;

het treffen van de verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

de belangen van de omwonenden zijn afgewogen ten opzichte van het aanbieden van goed en toegankelijk openbaar vervoer in de gemeente Zundert en is besloten dat het aanbieden van goed en toegankelijk openbaar vervoer hierin prevaleert;

het ontwerp-verkeersbesluit is op 23 november 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De inzage-termijn liep van vrijdag 24 november 2017 tot en met donderdag 4 januari 2018;

tegen het ontwerp-verkeersbesluit zijn 83 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengebracht in Zienswijzennota ontwerp-verkeersbesluit halteren lijnbus t.h.v. bushaltes in de Veldstraat te Zundert, d.d. 19 april 2018. De zienswijzennota is op 24 april 2018 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en maakt integraal onderdeel uit van dit besluit;

De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot een wijziging van het besluit. Om te voorzien in de parkeerboete voor fietsers is op 4 april 2018 door het college besloten een parkeerkoffer aan De Brug te realiseren;

het treffen van de verkeersmaatregelen een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van belangen die strijdig zijn met de gewenste verkeersmaatregelen, in die mate dat gesproken kan worden van onevenredigheid als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht.

 

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend voornemens te zijn:

  • 1.

    door middel van het plaatsen van het bord L03 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en de bijbehorende blokmarkering het halteren van een lijnbus ter hoogte van de aan te leggen bushaltes in de Veldstraat mogelijk te maken.

    Een en ander zoals aangegeven op de tekeningen met kenmerk 170297, 170298 en ZND18-KO-016.A behorende bij dit besluit.

Zundert, 24 april 2018

Burgemeester en wethouders van Zundert

de secretaris

drs. A.W.A.M. Broos

de burgemeester

L.C. Poppe-de Looff

Beroepsmogelijkheid

Op grond van artikel 8:1 Van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen. Een beroepschrift dient binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit (aan de aanvrager) te worden gericht aan de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Tevens kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90.006, 4800 PA Breda. Voor een dergelijk beroepschrift/verzoek bent u griffierecht verschuldigd

 

Naar boven