Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondStaatscourant 2018, 24356Ruimtelijke plannenOntwerp Wijzigingsplan Molenweg 26 Herten

Logo Roermond

Gemeente Roermond

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond maakt overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp ‘Wijzigingsplan Molenweg 26 Herten’ (NL.IMRO.0957.BPW0000294-ON01) van 2 mei tot en met 12 juni 2018 voor een ieder ter inzage ligt in het Stadskantoor, Kazerneplein 7, 6041 TG Roermond. Tevens is het ontwerp wijzigingsplan digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.roermond.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan betreft de bouw van een woning op het perceel Molenweg 26, 6049 GC Herten.

Tevens is het college voornemens een hogere grenswaarde als bedoeld in artikel 59 van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van het realiseren van de woning.

Tijdens de inzagetermijn is het mogelijk om uw zienswijze omtrent het ontwerp wijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde, bij voorkeur schriftelijk, in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, Postbus 900, 6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon (0475) 35 92 97.

Roermond, 1 mei 2017