Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nationaal Coördinator GroningenStaatscourant 2018, 23898Interne regelingen

Besluit houdende benoeming en ontslag van leden van de Raad van Arbiters Bodembeweging

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op de artikelen 3, vierde lid, en 6, tweede lid, van het Instellingsbesluit Arbiters Bodembeweging;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 april 2018 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de Raad van Arbiters Bodembeweging benoemd:

de heer mr. J.J. Schoemaker, te Groningen, waarbij de arbeidsduurfactor wordt vastgesteld op 0,4.

Artikel 2

Met ingang van 1 mei 2018 wordt voor een periode van twee jaar tot lid van de Raad van Arbiters Bodembeweging herbenoemd:

de heer mr. P. Schulting, te Raerd, tevens voorzitter.

Artikel 3

Met ingang van 1 mei 2018 worden eervol ontslagen als leden van de Raad van Arbiters Bodembeweging:

  • a. de heer mr. J. van der Vinne, te Midwolde, tevens voorzitter;

  • b. de heer mr. J. van der Hulst, te Meppel.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Raad van Arbiters Bodembeweging.

Groningen, 20 april 2018

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: H. Alders Nationaal Coördinator Groningen