Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2018, 23624OverigBesluit vaststelling Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen, herziening 2017

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat van dinsdag 24 april tot en met maandag 4 juni 2018 het besluit van Provinciale Staten van Overijssel van 11 april 2018 tot vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen, herziening 2017, met de daarbij behorende stukken, ter inzage ligt.

Het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen, herziening 2017 heeft vanaf 6 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Over dit ontwerpplan zijn zienswijzen naar voren gebracht. De ingediende zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen in het besluit. Ook is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering van de wijzigingen wordt verwezen naar de zienswijzennota.

Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen, herziening 2017

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) uit 2012 maakt opwaardering van de N340 en N48 tussen Zwolle en Arriërveld mogelijk. In april 2014 hebben Provinciale Staten besloten tot heroverweging van de kaders voor de opwaardering met een bijstelling van het beschikbare budget. Bij dit besluit is de wens geuit om zoveel mogelijk maatregelen te realiseren. Daarom is gekozen voor een marktbenadering met zowel een vast pakket (het verbeterpakket) als een variabel pakket maatregelen (het optimalisatiepakket). Om de uitvoering van alle maatregelen binnen het verbeterpakket en het optimalisatiepakket mogelijk te maken is het noodzakelijk om het PIP op enkele onderdelen te herzien. Het gaat hierbij om de regels over de toepassing van geluidreducerend asfalt en gedetailleerde dwarsprofielen. De herziening van het PIP wordt aangegrepen om een aantal (delen van) percelen die in het PIP waren bestemd voor Verkeer, ‘terug’ te bestemmen naar ‘Wonen’.

Terinzagelegging

Het bovenvermelde besluit met de daarbij behorende stukken ligt, vanaf dinsdag 24 april tot en met maandag 4 juni 2018, ter inzage bij de provincie Overijssel in het provinciehuis te Zwolle, Luttenbergstraat 2 te Zwolle; geopend alle werkdagen van 9.00-17.00 uur.

Alle stukken zijn tevens in elektronische vorm te raadplegen op de landelijke websites http://www.ruimtelijkeplannen.nl via het planidentificatienummer NL.IMRO.9923.PIPN340herz2017-VG01.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijzen over het ontwerpplan naar voren hebben gebracht, of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarover geen zienswijzen naar voren hebben gebracht kunnen van dinsdag 24 april tot en met maandag 4 juni 2018 beroep instellen tegen het Provinciaal Inpassingsplan N340/N48 Zwolle - Ommen, herziening 2017 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze rechter beslist in enige instantie over de ingestelde beroepen.

Adres:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • a)

  uw naam en adres;

 • b)

  de dagtekening;

 • c)

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d)

  een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak. Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers.

Op het inpassingsplan is de Crisis­ en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis­ en herstelwet van toepassing is.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende de schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.