Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 23147

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Onderwerp : Tijdelijk verkeersbesluit t.b.v. “RosRock” in Rossum

Logo Maasdriel

Datum besluit : 17 april 2018

______________________________________________________________________________________

Besluit

1. Door plaatsing van de verkeersborden model E1 (parkeerverbod) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, parkeerverbod in de:

 • 1.

  Hogeweg

 

2. Het parkeerverbod in een deel van de Hogeweg in te stellen, vanaf Hogeweg 101 tot aan de kruising met de N 322 Van Heemstraweg.

 

3. Dit parkeerverbod komt aan de beiden zijden van de weg, in een deel van de Hogeweg.

 

4. Deze verkeersmaatregel zijn van kracht op zaterdag 30 juni en zondag 1 juli 2018 of zoveel korter of langer indien noodzakelijk.

 

5. Dit verkeersbesluit als opgeheven te beschouwen op het moment dat de onder 1 genoemde maatregel niet langer noodzakelijk is.

 

6. Bovengenoemde verkeersmaatregel kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording, aangeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Toelichting/motivering

Een verkeersbesluit is wettelijk verplicht

Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken (artikel 15, tweede lid, Wegenverkeerswet 1994).

 

Op 30 juni en 1 juli is het festival RosRock waarbij veel bezoekers komen. Op deze dagen is het noodzakelijk dat een deel van de Hogeweg een parkeerverbod heeft. Het is het wettelijk verplicht om dit via een tijdelijk verkeersbesluit te doen.

 

Het college is wettelijk bevoegd; de teammanager heeft mandaat

Het college is bevoegd om verkeersbesluiten te nemen (artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994). De teammanager van Realisatie en Beheer is door het college gemandateerd voor het nemen van verkeersbesluiten.

 

Het verkeersbesluit moet worden gemotiveerd aan de hand van het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994

De motivering van het verkeersbesluit vermeldt in ieder geval welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij wordt aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het verkeersbesluit. Indien tevens andere van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen (artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer).

 

Overleg met de politie is noodzakelijk

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Gelderland-Zuid. Hij bracht een positief advies uit.

 

Het toetsingskader

Alleen ter bescherming van één of meer van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 daarin genoemde belangen kan een verkeersbesluit worden genomen.

 

Deze belangen zijn:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het in stand houden van de weg en de bruikbaarheid daarvan;

 • 4.

  het waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • 5.

  voorkomen en beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder;

 • 6.

  voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Dit besluit heeft betrekking op de belangen als genoemd onder a tot en met f. Dit zal hierna worden toegelicht.

 

Op 30 juni en 1 juli 2018 wordt het festival “RosRock” gehouden ter hoogte van Hogeweg 101 te Rossum, het festival speelt zich af in een boomgaard. Bezoekers kunnen blijven overnachten in tijdelijke camping tussen de bomen in de boomgaard.

 

Het festival RosRock begint op zaterdag vanaf 14.00 uur en is zondag om 01.00 uur afgelopen. Op zondag start het festival om 13.00 uur tot 21.00 uur.

 

De bezoekers van het festival kunnen in een weiland tegenover het festival aan de Hogeweg parkeren.

 

De Hogeweg waar dit verkeersbesluit van toepassing op is ligt in Rossum. Deze weg is in beheer bij de gemeente Maasdriel en ligt buiten de bebouwde kom.

 

Uit het oogpunt van verkeersveiligheid en bereikbaarheid is het noodzakelijk een parkeerverbod in te stellen in de Hogeweg, vanaf Hogeweg 101 tot aan de kruising met de N322 Van Heemstraweg.

 

De bovengenoemde verkeersmaatregel kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de daarvoor benodigde bebording.

 

De bovengenoemde maatregelen worden zodanig uitgevoerd dat deze geen belemmeringen opleveren voor hulpdiensten.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl