Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrontenStaatscourant 2018, 22719VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. afsluiting Rietweg te Dronten

Logo Dronten

INLEIDING


Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

Motivering

Voor het vervangen van een duiker in de Rietweg is het noodzakelijk de Rietweg tussen Van den Hamlaan en ingang Rietweg 3 af te sluiten voor alle verkeer.

Verkeer wordt omgeleid via Dronterweg – Lisdoddeweg en Swifterweg.

Door de afsluiting van de Rietweg zal er een toename van verkeer zijn op de omliggende wegen. Deze wegen hebben geen vrijliggende fietspaden. Lokaal verkeer zal alternatieve routes kiezen in plaats van de aangegeven omleidingsroute, hetwelk overlast kan geven.

Voor de veiligheid van het verkeer, met name de fietsers, wordt de maximum snelheid op omliggende wegen beperkt tot 60 km/h.

Met het verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 • Voorkomen van overlast op wegen rondom afgesloten Rietweg

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • 1.

  de Roodbeenweg af te sluiten voor doorgaand verkeer voor de periode van 22 mei 2018 t/m 22 juni 2018 door het plaatsen van borden model C01 van bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  de maximum snelheid op de Roodbeenweg, Van den Hamlaan, Ansjovisweg, Palingweg (gedeelte tussen Biddingringweg en Rietweg) te beperken tot 60 km/h in de periode van 22 mei 2018 t/m 22 juni 2018 door het plaatsen van borden model A01 van bijlage 1 van het RVV 1990

 • 3.

  de bebording en markering te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met kenmerk 17-05819 tekening STN02.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in de Staatscourant en na plaatsing van de genoemde verkeersborden.

Communicatie

Daarnaast kan het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken na datum bekendmaking Staatscourant, ingezien worden bij team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid in het gemeentehuis.

Dronten, 16 april 2018

Namens het college van Dronten

M. A. Koning

Teammanager Vergunningen, Handhaving en Veiligheid

Bezwaar

U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van Dronten. Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. de afdeling Concerndiensten, Postbus 100, 8250 AC te Dronten.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt u dit doen via de gemeentelijke website, digitale formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. De bezwarentermijn begint op de dag na de datum van verzending van deze brief.

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT.

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.