Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 22187

Gepubliceerd op 17 april 2018 09:12
Inhoudsopgave

Verkeersbesluit EV-parkeerplaats Berkenlaan te Den Helder

Logo Den Helder

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder;

Conform artikel 18, lid 1, aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

Hun mandaatbesluit d.d. 6 oktober 2015 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten voor het aanwijzen van ev-parkeerplaatsen is gemandateerd aan de manager van de afdeling Stadsbeheer;

Overwegende dat:

 • door bezitter van een elektrisch voertuig een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een laadpaal en het aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende lokatie: de Berkenlaan, het eerste parkeervak vanaf de Duinroosstraat

 • door aanvrager voldoende is aangetoond dat ter plaatse behoefte bestaat aan een laadpaal;

 • in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige laadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

 • het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een beter milieu en betere luchtkwaliteit;

 • de laadpalen een openbaar karakter hebben en door elke gebruiker van een elektrisch voertuig gebruikt kunnen worden voor het opladen van dit voertuig;

 • dat overeenkomstig artikel 24 BABW over het nemen van dit verkeersbesluit overleg is gepleegd met een Verkeersadviseur van de politie Eenheid Noord-Holland, daartoe gemandateerd door de Korpschef van de Politie. De politie heeft een positief advies uitgebracht over dit verkeersbesluit;

 • dat genoemde weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom (Wegenverkeerswetgeving) en in beheer zijn bij de gemeente Den Helder;

 • gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

b e s l u i t e n :

 • I

  door plaatsing van een bord E8 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”, de parkeerplaatsen op het wegdek van: de Berkenlaan, het eerste parkeervak vanaf de Duinroosstraataan te wijzen als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • II

  dit besluit ter openbare kennis te brengen;

 • III

  belanghebbenden, voor zoveel nodig, te wijzen op de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit. Dit bezwaarschrift dient binnen de daarvoor gestelde termijn van 6 weken na de dag van openbare kennisgeving van dit besluit bij hen te zijn ingediend.

 

Den Helder, 9 april 2018.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

namens dezen,

de manager van afdeling Stadsbeheer,

ing. B. Looije

 

Bent u het niet eens met het besluit in deze brief?

Bezwaar maken gaat als volgt. U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de bovenaan deze brief vermelde dag waarop het besluit is verzonden met een brief (niet per e-mail) een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);

• de dagtekening;

• het kenmerk van het besluit en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het besluit (deze brief) meesturen);

• de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;

• uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift of tussentijds bellen schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken belangen een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.

 

Locatie EV- parkeerplaats

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl