Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Hollandse DeltaStaatscourant 2018, 21560OverigCultuurhistorische objecten waterschap Hollandse Delta – voornemen ontzamelen objecten

Logo Waterschap Hollandse Delta

 

Waterschap Hollandse Delta (WSHD) beheert bijna 900 voorwerpen met een zekere cultuurhistorische waarde. De meeste van deze objecten zijn in de loop der eeuwen verworven door rechtsvoorgangers.

Sinds 2008 huist WSHD in het waterschapshuis in Ridderkerk. Het afgelopen decennium is waar mogelijk geprobeerd deze groep objecten (semi-)publiek onder te brengen. Verreweg de meeste hebben hun plek gevonden in het eigen waterschapshuis. Een zevental objecten is geplaatst in een op afspraak toegankelijke ruimte in de rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven, Rotterdam. Een aanzienlijke hoeveelheid objecten is overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam. Andere voorwerpen zijn in bruikleen bij diverse museale instellingen.

Het waterschapshuis is echter geen museum, noch toereikend om álle voorwerpen een (her)bestemming te geven. Voor een aantal objecten rest er geen andere optie dan deze af te stoten, te ontzamelen. Vooraf is een extern specialist benaderd, Frank van der Ploeg (bureau Artaz), om te bepalen welke voorwerpen onder geen beding konden worden afgestoten en voor welke objecten geldt dat er geen andere band met het waterschap is, dan deze ooit zijn aangeschaft of geschonken om kantoorpanden te verfraaien. Denk hierbij aan niet-waterschapsgerelateerd meubilair.

Deze selectie van objecten die kunnen worden afgestoten, is gemaakt met als uitgangspunten: 'niet-waterschapsgerelateerd' en niet herplaatsbaar in eigen werkruimten of bij andere instellingen. De objecten hebben, op enkele uitzonderingen na, geen directe (ceremoniële) functie gehad, noch zijn ze voorzien van merktekens/opschriften, waardoor ze duidelijk speciaal voor een rechtsvoorganger van WSHD zijn gemaakt. Uitzondering op deze algemene regel wordt gevormd door de sporttrofeeën. Deze zijn – mede door de hoeveelheid – niet in het waterschapshuis te tonen.

De conclusie met betrekking tot de af te stoten objecten is dan ook dat niet van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis of uitzonderlijke schoonheid zijn, noch onvervangbaar en/of onmisbaar zijn voor het Nederlands cultuurbezit.

 

Ridderkerk, 2 maart 2018

Dijkgraaf en heemraden,

Namens deze:

drs. A.A. van Vliet, secretaris-directeur