Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 20939Overige mededelingen aan het wegverkeerNr. 4458 - Koningsdag

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van verkeersmaatregelen voor Koningsdag

DE (WAARNEMEND) UNITMANAGER RUIMTE, VAKGROEP VERKEER;

overwegende

dat in Nederland jaarlijks op 27 april Koningsdag gevierd wordt, en wanneer 27 april op een zondag valt op 26 april;

dat op deze datum in de Alkmaarse binnenstad jaarlijks een vrijmarkt wordt gehouden en er tevens muzikale festiviteiten plaatsvinden;

dat het voor de voorbereiding en de uitvoering van deze vrijmarkt en overige festiviteiten noodzakelijk is dat bepaalde straten in de binnenstad en het parkeerterrein nabij het NS station vrij van verkeer gehouden worden;

dat in het gebied dan ook aan de hand meevoeren van (brom)fietsen niet wenselijk is en er daarom een verbod op grond van artikel 2.4.12 APV bij dit besluit wordt betrokken;

dat over deze verkeersmaatregel overleg is gevoerd met de politie ingevolge artikel 24 van het BABW 1990;

dat bedoelde straten gelegen zijn binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud zijn;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de (waarnemend) unitmanager Ruimte 1;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

I.Tussen 26 april / 12.00 uur en 27 april / 24.00 uur * zullen een aantal straten in de binnenstad bestemd worden tot vrijmarktgebied en daarom gesloten worden verklaard voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers. Het is ook niet toegestaan (brom)fietsen aan de hand mee te voeren. Auto’s die in het gebied op genoemde uren geparkeerd staan zullen worden weggesleept.

Het betreft het gebied omsloten door de volgende straten:

Kennemerpark

Ritsevoort

Zevenhuizen

Canadaplein

Langestraat

St. Laurensstraat

Mient

Huigbrouwerstraat

Laat – westzijde, vanaf de Huigbrouwerstraat

Ridderstraat

Zilverstraat

  • I.

    Ten behoeve van het houden van muzikale festiviteiten op diverse evenementenlocaties in de (binnen)stad op 27 april * zullen diverse evenementenlocaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening tussen 25 april / 21.00 uur en 27 april / 24.00 uur worden afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers. Het is ook niet toegestaan (brom)fietsen aan de hand mee te voeren. Auto’s die in het gebied op genoemde uren geparkeerd staan zullen worden weggesleept.

  • II.

    Ten behoeve van het vervoeren van bezoekers naar muzikale festiviteiten zal het parkeerterrein nabij het NS station aan de Stationsweg op 27 april worden afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van voetgangers. Het is ook niet toegestaan (brom)fietsen aan de hand mee te voeren. Auto’s die in het gebied op genoemde uren geparkeerd staan zullen worden weggesleept.

De maatregelen genoemd onder I, II en III zullen worden aangegeven door het plaatsen van de borden C1 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Op onderborden zal worden aangegeven dat het op genoemde tijden ook niet is toegestaan om (brom)fietsen aan de hand mee te voeren. Tevens zal op een schuifletterbord worden aangegeven dat het parkeren in het betreffende gebeid niet is toegestaan en dat bij overtredingen de wegsleepregeling zal worden toegepast (bord B304). Een en ander wordt aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

* N.B.:

  • Koningsdag wordt jaarlijks gevierd op 27 april.

  • Indien 27 april op een zondag valt zal Koningsdag op zaterdag 26 april gevierd worden, de maatregelen gelden dan voor 24, 25 en 26 april.

Het eerder genomen besluit van 22 april 2008 met nummer 7030 komt hiermee te vervallen.

Alkmaar, 22 april 2014

(Waarnemend) Unitmanager Ruimte 1,

Vakgroep Verkeer,

mw. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Postbehandelingsdocument uitgaande correspondentie